B.S. Index van de publicaties van 2 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/12/2007 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008 wordt Mevr. Griet Valgaeren, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Org Overee type koninklijk besluit prom. 12/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008024114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 18/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008012418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 24/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008012424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 12/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008024034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt en van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels me type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 25 februari 2008 werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de derde administratieve klasse op datum van 1 maart 2007 : Mevr. Régine VANDRIESSCHE; De heren : Philippe COLYN Patrick HERMANN type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 26 februari 2008 wordt met ingang van 1 augustus 2007, aan de heer Pierre Vandervorst, eervol onslag verleend uit zijn ambt van administrateur-generaal De heer V type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 02/04/2008 numac 2008000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het stelsel en de werkingsregels voor de centra voor observatie en oriëntatie voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008012419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen, en onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008012425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1979 tot vaststelling van het organiek kader van het personeel van het secretariaat van de Nationale Arbeidsraad en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1961 tot v type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 1992 waarbij vergunning wordt verleend tot verzaking van een exploitatievergunning van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008201114 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008201112 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité, opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008201111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van vier ministers in de Samenwerkingscommissie bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 19 type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008201113 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 02/04/2008 numac 2008000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008014094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 18/11/2004 pub. 02/04/2008 numac 2008000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de leden van de Kamer van de Middenstand

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008201055 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied in de steengroeve "

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008022164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden 1° e type bericht prom. 13/03/2007 pub. 02/04/2008 numac 2008201059 bron ministerie van het waalse gewest Tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit Bericht type bericht prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008018056 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008201040 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2008 van 19 maart 2008 Rolnummer 4248 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 352 van de programmawet (I) van 27 december 2006, ingesteld door Jea(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2008 wordt, in verband met het ambt meester-assistent voor « Een andere te begeven cursus : landschapsarchitectuur », een beroepsbekendheid toegeke type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008029185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Franstalige Commissie belast met het inrichten van de taalexamens voor de leraars artistieke vakken in het kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Nederlandstalige Commissie belast met het afnemen van de taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008029182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het afnemen van de examens van het eerste, het tweede en het derde jaar van het aanvullend secundair beroepsonderwijs,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008012396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2008 is de heer Zicot, Michel, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Antoine, Arsène, wien type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 5 maart 2008 werden met ingang van 1 december 2007 tot rijksambtenaar benoemd, in het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van attaché, met ranginneming op 1 dece - Mevr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008024139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijke besluiten van 21 februari 2008 : Leopoldsorde Zijn benoemd tot Groot Officier in de Leopoldsorde : De heer FISETTE, Jean, dokter in de genees-, heel- en verloskunde, wonend De heer FRÜHLIN type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 maart 1° er

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008009237 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Brussel : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 2; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1; - bij de politierechtb - bij de politierechtb

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008009236 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 maart 2008, zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, de heer Van Goethem, R., medewerker bij de griffie van dit hof. Dit besluit treedt in werking op de - adjunct-griff

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 19 februari 2008 werden in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 : met ingang van 1 mei - de heer M type benoemingen prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008002051 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008 wordt de heer Koenraad Cooreman, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van h Overee

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008201039 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 56/2008 van 19 maart 2008 Rolnummer 4150 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2006 betreffende de rechten en kosten geïnd in het niet-universitai Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008201119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur verkeersreglement-coördinator (m/v) (klasse A3) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (MNG08808) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al e(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008201107 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinatoren benchmarking (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG07890). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage(...) 1. DI

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/04/2008 numac 2008014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de r
^