B.S. Index van de publicaties van 3 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen en aanpassingen buiten index op 1 januari 2008 Op 1 januari 2008 hebben sommige uitkeringen recht op een aanpassing buiten index, zoals vermeld in Het spi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008009217 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 10 januari 2007 is Havart, Valérie, stagedoend attaché-gevangenisdirecteur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal E P type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008024128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 maart 2008 wordt de heer Desmedt, Michel, op 1 februari 2008, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefm type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008024129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 maart 2008 wordt de heer Goux, Sébastien, op 29 februari 2008 's avonds, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselket type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt de heer Rigo, Daniel, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 februari 2009, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. D type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 maart 2008 wordt Mevr. Renard, Juliette, attaché A2, met ingang van 1 mei 2007, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse tot adviseur A3 bij de Federale(...) Het beroep tot nietigverklaring v type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008012493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 11 maart 2008 wordt Mevr. Pascale Cadiat, met ingang van 1 maart 2008, aangesteld als directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbe Een bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008012494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Toekenning van een vakklasse Bij koninklijk besluit van 17 maart 2008 wordt aan de heer Yves Brosteaux, attaché, met ingang van 1 oktober 2007 de vakklasse A1 « Tewerkstelling » toegekend. type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008024142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1990 houdende vaststelling van de regels voor het bepalen van de opnemingsprijs voor personen die worden opgenomen in psychiatrische verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008012489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de meldingsplicht contracten van bepaalde duur, uitzendarbeid en ondera type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het kort verzuim

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008201064 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2006 betreffende de herzieningsaanvragen voor herziening van de bedrijfstoeslagrechten die aan de landbouwers voorlopig genotificeerd zijn ter uitvoering van de bedrijfstoeslagrege

decreet

type decreet prom. 01/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de organisatie en de werking van de instanties belast met de coördinatie en het beheer van de steun uit de Structuurfondsen die de Europese Unie ter beschikking stelt van het alternerend secundair onderwijs, het technisch secunda type decreet prom. 15/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 11 mei 2007 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, inzake hulpverlening aan jongeren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp type omzendbrief prom. 04/03/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief inzake de bevoegdheid van de brandweer tot het regelen van het wegverkeer bij een interventie op de openbare weg

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008024104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Interministeriële conferentie. - Aanhangsel nr. 2 bij het protocol van 24 mei 2004 gesloten tussen de federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een Ge

document

type document prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie. - Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Waalse Gewestregering, onder de personen die namens de federale Staat in de N In b type document prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008012499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de textielverzorging Vervanging van een lid Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 maart 2008, dat in w Paritair Comit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/02/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan en van de Regeringscommissarissen

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008041313 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

arrest

type arrest prom. 18/03/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008003119 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

beschikking

type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008031118 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1997 type beschikking prom. 06/03/2008 pub. 03/04/2008 numac 2008031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het avenant van 28 december 2006 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de m

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008018065 bron hoge raad voor de justitie Derde oproep tot kandidaten voor de mandaten als lid niet-magistraat van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Artikel 42 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut v Die com

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008009241 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 27 maart 2008 : - is opdracht gegeven om het ambt bij de dienst documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie waar te nemen, voor een periode van maximum zes jaar aan : -

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 14 maart 2008 worden in artikel 1 van het ministerieel bes Bij mi type vergunning prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 5 maart 2008 wordt de vergunning voor het organiseren De hie type vergunning prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 6 maart 2008 worden in artikel 1 van het ministerieel besl Bij be

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008031144 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en gemeenten ANDERLECHT/VORST/SINT-GILLIS. - Bij besluit van 25 maart 2008 wordt goedgekeurd de beslissing van 13 februari 2008 waarbij het college van de politiezone Anderlecht/Vorst/Sint-Gillis de wijze van gunni BRUSSEL.

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008012498 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Op 18 maart 2008 werd Mevr. Robert, Christiane, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008009240 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 18 maart 2008, heeft de heer Lizin, D., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 03/04/2008 numac 2008003117 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Mettet Een perceel grond rue H
^