B.S. Index van de publicaties van 10 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008009229 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 11 maart 2008 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vaststelling van het statuut van de syndica type koninklijk besluit prom. 24/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden en de verloning en de andere arbeidsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de R.S.Z.-bijdragepercentages voor de periode 2007-2008 die de type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, inzake opeenvolgende arbeidscontracten type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot instelling van een gewaarborgd gemiddeld mi type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de Kerstpremie type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste v type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004 betreffen type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008014101 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een perceel nodig voor de uitbreiding van de parking aan het station van Silly en gelegen op het grondgebied van de gemeente Silly van algemeen nut wordt verklaard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008000292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van dichlofluanide. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 18/03/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008021027 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 01/04/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008003126 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van gouverneur van de provincie Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008201042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008011147 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Specifieke beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar. - Bericht van verbod. - Verordening nr. 194/2008 van de Raad van 25 februari 2008 Het is voor een Belg of een houder van om het even welke nationaliteit, handelend vanuit het nationale (...) - tec

document

type document prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008022171 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik geregistreerd tussen 1 december 2004 en 31 december 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie be(...) type document prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008000262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vervanging van de niet-vervallen identiteitskaarten van het "oude model" door elektronische identiteitskaarten Aan de dames en heren Burgemeesters de dames en heren Provinciegouverneurs de dames en heren Arrondissementscommissari Geachte Dames en Heren, type document prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008022166 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 november 2004 en 30 november 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008022170 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 december 2004 en 31 december 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008022168 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Médicaments à usage vétérinaire enregistrés entre le 1 er novembre 2004 et le 30 novembre 2004 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008022173 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Betekenis van de codes die in de registratielijsten voorkomen December 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008022169 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Betekenis van de codes die in de registratielijsten voorkomen November 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008029142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut d

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008022198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Personeel. - Eervol ontslag. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 26 februari 2008 houdende het eervol ontslag van de heer Pierre Vandervorst, uit zijn ambt administrate in de Nede

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008012510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2008 wordt Mevr. Lieve Rams, benoemd in de vakklasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met als titel attaché, met ingang van 1 januari 2008 overgeplaa Het b type benoemingen prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008012511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2008 wordt Mevr. Sabine Stuer, met ingang van 13 februari 2008, tot rijksambtenaar benoemd in de vakklasse A1 - Techniek en Infrastructuur, met als titel attaché en rang Het be

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008022167 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor humaan gebruik waarvan het wettelijke regime voor de aflevering gewijzigd werd in toepassing van artikel 7, type lijst prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008022172 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvan het wettelijke regime voor de aflevering gewijzigd werd in toepassing van artikel 7,

vergunning

type vergunning prom. 18/02/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot toekenning van een individuele vergunning voor aardgaslevering ten gunste van Conocophillips Limited

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 180.185 uitgesproken door de Raad van State op 28 februari 2008 vernietigt het artikel 1, 1°, 4) van het ministerieel besluit van 18 april 2002 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk b

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008012502 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Op 10 maart 2008 werd de heer Janssens-Casteels, Paul-Henri, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaats

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008015052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 4 maart 2008 heeft de heer Frans Florquin, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Slovenië uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaamse Gewest. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008015051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 3 maart 2008 heeft Mevr. Karin Zoeter, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Islamitische Republiek Pakistan uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Oost-Vlaanderen e

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008014091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 10/04/2008 numac 2008011145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 3-7
^