B.S. Index van de publicaties van 11 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008024168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp voor een nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen Overeenkomstig de Wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de g Artikel type wet prom. 20/07/2004 pub. 11/04/2008 numac 2008003129 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles - Erratum type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008022183 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008022182 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten samenwerkt met andere instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 7 april 2008 wordt Mevr. Monique De Knop, met ingang van 1 juni 2008, ingevolge de hernieuwing van haar mandaat aangesteld in de managementfunctie van Voorzitster van het Directiecomité van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 maart 2008, wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 december 2008 aan de heer Bernard Lemaire , attaché - klasse 1 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlands(...) Hij type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/04/2008 numac 2008003116 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de concessie tot exploitatie van een goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de VZW « Syndicat d'Initiative de La Roche-en-Ardenne » type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008024153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 maart 2008 wordt Dr. De Wilde, Luc Adrien Francies, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 oktober 2008, Dr. De type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008022190 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008012279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, tot wijziging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008012349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor de goederenhandel voor type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008009209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 29/10/2007 pub. 11/04/2008 numac 2008000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de behandelingsprocedure en -termijnen voor een aanvraag voor hergebruik van overheidsinformatie alsook het toezicht op de verplichting om bestuursdocumenten beschikbaar te stellen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/04/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008003131 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 06/04/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008003130 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende een specifieke inspanning vo type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008024131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan ter bestrijding van intrafamili type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 650.000,- EUR in het kader van de renovatie van geklasseerde gebouwen en dit in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008012375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008022185 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en wijziging v type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het Belgisch Historisch Instituut te Rome

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008003111 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van Beroep bij de Regie der Gebouwen, instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën type ministerieel besluit prom. 18/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008022184 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 17/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008012490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008018069 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h

document

type document prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende koeltechnisch bedrijf Bij de beslissing van 18 maart 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd het bedrijf REFRIGERATION LAMBERT SPRL gelegen rue Vandervelde 6, te 6534 T type document prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008022186 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Taalkaders van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

erratum

type erratum prom. 07/12/2007 pub. 11/04/2008 numac 2008003128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de fiscale wetgeving en de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aa

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008009273 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1; - Antwerpen (grondgebied van het derde kanton) : 1; - Schaarbeek (grondgebied van het tweede kanton) : 2. In toepass(...) Eén van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008024156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2008 wordt de heer Sereno, Marco, met ingang van 1 januari 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Over Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008024154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008 wordt Mevr. Dantinne, Catheline, met ingang van 1 november 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voe Aan bet

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008041901 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 30 juni 2006-30 juni 2007 Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 Het in cons

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG08033) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning (...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201174 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers certificering (niveau B) voor SELOR (ANG08816) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. Geen geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201185 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundigen - tekenaars bouw (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG08012) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201186 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundigen - tekenaars verwarming (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG08014) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers certificering (niveau B) voor SELOR (AFG08816). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. SARIC MARIÇA, 4020 LIEGE 2. DEFACQZ SANDRIN(...) 3. ANDRIEN CEDRIC type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201213 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen elektromechanica (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG08837) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201204 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheids- assistenten (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG08029) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08020) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs verwarming (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG08015) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201207 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior auditoren (niveau A) voor het agentschap « Interne Audit » van de Vlaamse Administratie (Vlaamse overheid) (ANV08009) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geschikten aangelegd,(...) Als u type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs luchtvaart (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08019) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201192 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten-restauratie (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG08005) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201195 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs spoorvervoer (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08018) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indi(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201214 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs elektriciteit/elektronica (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG08838) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201210 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige nautisch experten (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08822) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201211 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen bouw (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG08835) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor (...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201209 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs (m/v) (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08819) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor (...) Naast deze li type bericht van selor prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008201212 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen verwarming (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG08836) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast d

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008014103 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de r type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/04/2008 numac 2008014086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra
^