B.S. Index van de publicaties van 14 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008200941 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 50/2008 van 13 maart 2008 Rolnummer 4081 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 5, 10 en 14 van de wet van 15 mei 2006 « tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbeschermi Het Grondw type wet prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008003132 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de fusie tussen twee beleggingsondernemingen Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995, heeft het (...) Krachtens artikel 74 van de wet van 6 april 1995 is iedere overdracht tussen beleggingsonderneminge(...) type wet prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008200940 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 49/2008 van 13 maart 2008 Rolnummer 4125 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21 en 25 van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving Het Grondwe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 juni 2007 van het paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 2008 type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85bis van 27 februari 2008, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreff type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008024152 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008007061 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 6890 van 29 februari 2008, neemt kapitein-commandant van het vliegwezen militair administrateur L. Pauwels, van het korps van het niet-varend personeel, anciënniteit Voor v type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008007059 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van militairen van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 6447 van 8 februari 2007, wordt het ontslag aangeboden door de hierna vermelde **** aanvaard op 1 februari 2007. Zij hebben geen militaire **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008007060 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevorderingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 6889 van 29 februari 2008 : Landmacht Worden **** ****. ****, S. ****, ****-***** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008011146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 19 maart 2008 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen van 16 november 2007 waarbij aan ExxonMobil Petroleum & Chemical bvba type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de arbeiders uit de bouw type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds v type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de werking van het secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 14/04/2008 numac 2007012784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 3 mei 2007 waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, ter verlenging van het akkoord van sociale vrede 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008014100 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding L10 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de begeleidende maatregelen ten voordele van de werklieden en w type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008014102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van mandaten van inspecteur van luchtvaartinspectie met bevoegdverklaring specifieke luchtvaartmisdrijven type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1994 tot wijziging e

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 20 maart 2008 wordt de heer Philippe Quertainmont, Staatsraad, gemachtigd om, in de loop van het eerste trimester van het jaar 2008 deel uit te maken van de examenco type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008201116 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 februari 2008 wordt "Hainaut Vigilance Sanitaire - Institut provincial d'Information et d'Analyses sanitaires" vanaf 19 februari 2008 voor drie jaar erkend als analyselaboratorium voor afval Bij ministerieel b type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008201105 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 14 maart 2008 wordt de beraadslaging van de gemeenteraad van Chaudfontaine van 30 januari 2008 betreffende de bescherming van de bomen en hagen goedgekeurd.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008201167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de methodologie en de criteria van de voortgangstoets voor de academisch gerichte opleidingen van de hogescholen in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008035460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen « informatie- en communicatietechnologie » in het basis- en secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008201187 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke toelating van de jacht op grof wild in het domaniale natuurreservaat "Plateau des Tailles"

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008018067 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De SA Capon Properties, Carl Lieben en Franciscus Beerens Dit besl

document

type document prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008201106 bron ministerie van het waalse gewest Waals Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen Bij besluit van de administrateur-generaal van 9 november 2007 wordt de heer Fabio Mauro, eerste attaché, op 1 december 2007 bevorderd door verhoging in graad tot de graad van directeu Bij bes type document prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninkllijk besluit van 19 maart 2008 wordt de heer Peter Provoost, auditeur, met ingang van 18 maart 2008 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type document prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn HYCAP 2008 Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs Aan Mevrouw de Gouverneur van het arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Dames en Heren Burgemeesters Aan de Heer Commissaris-generaa de Dames en Heren A

erratum

type erratum prom. 07/12/2007 pub. 14/04/2008 numac 2008035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot internationale ratificatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Kroatië en de Vlaamse Regering, ondertekend in Zagreb op 13 november 2006, en goedgekeurd bij het decreet van 23 november 2007

arrest

type arrest prom. 01/04/2008 pub. 14/04/2008 numac 2008003133 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008009282 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Nijvel Bij beschikking van 31 maart 2008 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, is er, vanaf 2 april 2008, een einde gesteld aan de opdracht van Mevr. Bonnet, C., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeid type beschikking prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008009281 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Hasselt Bij beschikking van 31 maart 2008 werd de heer Swartelé, K., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt aangewezen, vanaf 1 mei 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 12 maart 2008 wordt de heer Michel Pâques, gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Luik en deken van de Rechtsfaculteit van de Universiteit van Luik, tot Staatsraad ben type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 12 maart 2008 wordt de heer Stephan De Taeye, auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 12 maart 2008 wordt de heer Jan Clement, eerste auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 12 maart 2008 wordt Mevr. Pascale Vandernacht, eerste auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 12 maart 2008 wordt de heer Luc Cambier, advocaat aan de balie in Brussel, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008 wordt mevr. Rita Van den Eeckhout, adjunct-auditeur, met ingang van 22 maart 2008 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008000286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 19 maart 2008 wordt de heer Pierrot t'Kindt, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008022187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008, dat uitwerking heeft me Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008022188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair Comité voor dermato-venerologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 maart 2008, dat in werking treedt de - Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008000315 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 12 maart 2008 wordt de heer Jeroen Van Nieuwenhove, auditeur, tot Staatsraad benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008009280 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Openstaande betrekking van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse . - Oproep tot kandidaten Er wordt ter kennis gebracht van geïnteresseerde personen dat ingevolge(...) De huidige ontslagnemende directeur werd aangesteld door de type vacante bettreking prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ombudsdienst Pensioenen Nederlandstalige medewerker voor de Ombudsdienst Pensioenen Oproep tot de kandidaten Ter uitvoering van de taken van de Ombudsdienst Pensioenen wordt ter definitieve vervanging van een medewerker een ambtenaar van n Enkel de ambt type vacante bettreking prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008009279 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 : Elke (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vit(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008009271 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier : - van de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1, vanaf 1 september 2008; - van het vredegerecht van het kanton : - Brugge I : 1, vanaf 31 december 2008; - Veurne-Nieuwp - Seneffe : 1, vanaf

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008009272 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit 2 oktober 2007, in werking tredend op 30 april 2008 's avonds, is Mevr. Vanrillaer, M.-C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haa Bij konink

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 27 maart 2008 heeft Z.E. Abdallah Y. Al-Mouallimi, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Beroepsconsul-Generaal van het Koninkrijk Saudi-Arabië uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008015056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 maart 2008 heeft de heer Mehmet Semsettin Arda, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Beroepsconsul-Generaal van de Republiek Turkije uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwer

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008014087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/04/2008 numac 2008201208 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijke interne communicatie (niveau A) voor SELOR (ANG08010). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. HUYGE INGE, 9000 GENT (...)
^