B.S. Index van de publicaties van 18 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008000357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de door de Koning aangewezen ambtenaar houdende delegatie van bevoegdheden, voorzien in artikel 26, § 3, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 type wet prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008041304 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008009293 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 8 april 2008, is Cedrone, Sandra, stagedoend Attaché-gevangenisdirecteur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrich type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005 b type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de minimumlonen van het niet-rijdend personeel in de type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2008 en met ingang van 1 december 2007, wordt Mevr. Sandra Lyndsey, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché in een betrekking van het Bij ko type koninklijk besluit prom. 20/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008011152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de definitief toegekende jaarlijkse rijkstoelage voor het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaa type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008011151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het conventioneel brugpensioen in de subsector voor verhuiso type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 07/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008009292 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008022205 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nederlandstalige Vestigingscommissie Secretaris en plaatsvervangend secretaris. - Ontslag. - Benoeming In toepassing van artikel 16, lid 4, van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie v Alle voorg type koninklijk besluit prom. 13/12/2007 pub. 18/04/2008 numac 2008000342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 1998 betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensio

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008022206 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 15/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective en haar uitvoer type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008003139 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Registratie en domeinen Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 8 april 2008 wordt de heer Lixon, Jean-Yves E.L., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur van de registratie te Luik, bij wijze van interim aa Bij minist type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008201248 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 26 maart 2008 wordt de "SA Petroma Transports" vanaf 26 maart 2008 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 26 maart 2008 wordt d Bij ministerieel beslui type ministerieel besluit prom. 14/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008022218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008201249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning en de verrekening van de gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008201286 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 70 van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008201284 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008201288 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de overdracht van het personeel van het Ministerie van het Waalse gewest naar het "Commissariat général au Tourisme" in uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de organisatie van het toeris type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008201285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlagen 5 tot 9 van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008018072 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008018074 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008201304 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 13 februari 2008 in zake Marcel Dufour tegen Daniel Cassart, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 februari 2008, heeft d « Schen type bericht prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008018073 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Jori

document

type document prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008009295 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanwijzing als Nederlandstalig tweetalig adjunct van de Franstalige directeur-generaal van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Bij besluit van de voorzitter van het Directiecomité van 1 april 2008 wordt de heer Willy V Overee

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het afnemen van taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de karakteroverschrijdende Commissie opgericht overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het afnemen van taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Departement voor medisch toezicht van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming van de Federale Politie. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 september 2007, wordt het departement voor medisch toezic type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Departement voor medisch toezicht van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming van Corporate Prevention Service. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008, wordt het departement voor medisc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het afnemen van taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een lid van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 15 juni 2007 van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs betreffende het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën en betreffend

erratum

type erratum prom. 13/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 423 van de programmawet van 24 december 2002. - Erratum type erratum prom. 25/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008021040 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 20/03/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008000352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijke besluiten. - Regering. - Ontslagen. - Benoemingen. - Duitse vertaling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008024175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 27 maart 2008 zijn benoemd, met ranginneming op 27 maart 2008 : Leopoldsorde Ridder De heer Janssens, Lodewijck, apotheker, wonende te Schoten; Hij zal het burgerlijk eret Orde van Leopold II

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008009297 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Anderlecht : 1, vanaf 1 mei 2008 ; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1. De kandidaturen voor een benoeming (...) De kandida

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008009296 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 april 2008 is aan Mevr. Ninanne, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Anderlecht. Dit besluit treedt in werking op 30 april Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de executieve van 19 december 1988 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de middenstand

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008022137 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 november 2007 en 30 november 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vergunning

type vergunning prom. 31/01/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot toekenning van een individuele vergunning voor aardgaslevering ten gunste van Gaselys S.A.S. type vergunning prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding en wijziging Bij ministerieel besluit van 20 maart 2008 worden in artikel Artikel type vergunning prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 19 maart 2008 wordt artikel 2 van het ministeri « Arti type vergunning prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 20 maart 2008, wordt de vergunning voor he De hier type vergunning prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging van de maatschappelijke zetel Bij besluit van 31 maart 2008 worden in artike

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008042004 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008009298 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest met nummer 181.426 van de Raad van State, van 21 maart 2008, is het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende de benoeming van de heer Philippe Elleboudt tot notaris ter standplaats Harveng

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008201223 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2008 van 28 februari 2008 Rolummer : 4216 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 198bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008201317 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische attachés (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG08037) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Naast deze lij type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008201316 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG08036) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twe(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzon type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008201314 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk werkers (niveau 2+) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (AFC08004) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagden aangelegd, die vier jaar geldig blijft. Indien(...) Als u g type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008201313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistenten (niveau 2+) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (AFC08003) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagden aangelegd, die vier jaar geldig blijft. In(...) Als u g type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008201315 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG08035) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Naast deze l type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008201318 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs HVAC (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG08038) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenni(...) Naast deze

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2008014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 18/04/2008 numac 2007054534 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lambert, Guillelmine Mevr. Lambert, Guillelmine Elise Julienne Louise, geboren te Lui Alvorens te b
^