B.S. Index van de publicaties van 21 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/04/2008 numac 2008009285 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 april 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit **** type wet prom. -- pub. 21/04/2008 numac 2008009274 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 6 april 2008, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden Bij **** type wet prom. -- pub. 21/04/2008 numac 2008009265 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 is machtiging verleend aan : de ***** ****'****, **** **** **** ****, geboren te **** op 4 **** de heer ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 21/04/2008 numac 2008000362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de lokale politie om de centra 101 te beheren type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008012360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 06/04/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van de bijkomende sociale voorde type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008012332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het sociaal fon type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008012334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008012317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008012337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de brugpensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008024158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 12/03/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privédetectives

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008201325 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers"

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/04/2008 numac 2008018075 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Therabel-Pharma heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaa type bericht prom. -- pub. 21/04/2008 numac 2008018076 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Cathy Cremers heeft bij de Raad van State de nietig Dat besl type bericht prom. -- pub. 21/04/2008 numac 2008018085 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Mediapub heeft de Raad van State verzocht om de nie Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 21/04/2008 numac 2008018070 bron federale kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten Overeenkomstig artikel 24 (...) I. Samenvattinge

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/04/2008 numac 2008009290 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst. - Erratum Verbetering van de Franstalige versie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2008 :(...)

arrest

type arrest prom. 13/02/2008 pub. 21/04/2008 numac 2008022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2008 van het Fonds voor de beroepsziekten

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/04/2008 numac 2008000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2008 wordt de heer Mehdi Ben Hassen benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/04/2008 numac 2008022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 1 april 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/04/2008 numac 2008000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend
^