B.S. Index van de publicaties van 7 mei 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008009309 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 6 april 2008 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008012316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, houdende een type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 werd de heer Rudi Veestraeten aangesteld tot Speciaal Gezant voor Immigratie en Asielbeleid. Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 21 september 2007 w Het beroep van niet type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008002063 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2008 wordt Mevr. De Winter, Josiane, attaché - klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in de k Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008024196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor het storten van baggerspecie Bij drie ministeriële besluiten van 31 maart 2008, genomen krachtens het koninklijk besluit van 12 maart 2000 ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de Noordzee van bepaal 1) a type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 4 september 2007 werd Mevr. Emmanuelle De Foy, aangesteld tot Consul-Generaal van België in de Verenigde Mexicaanse Staten. Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 werd Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008024195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor het storten van baggerspecie Bij vier ministeriële besluiten van 31 maart 2008, genomen krachtens het koninklijk besluit van 12 maart 2000 ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de Noordzee van bepaal 1) af type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008015066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2007 werd de heer Jean-Paul CHARLIER, Ministerraad bij de Ambassade van België te Moskou, aangesteld tot Consul-Generaal van België in Armenië, Georgië, Kyrgyzstan, Oezbekist Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 april 2008, wordt met ingang van 1 mei 2008, aan Mevr. Michelle Van Den Broeck, eervol ontslag verleend uit haar ambt van adviseu Mevr. Van type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008012399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het statuut van de vakb type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008022195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008012459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine en elektrische bouw, betreffende de kort verzuim (1) type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008012442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008022197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008012297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008012463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 27/04/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201478 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008012329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij ministerieel besluit d.d. 29 april 2008 wordt de heer Koenraad Wouters benoemd in het ambt van hoofdinspecteur bij de dienst individuele onderzoeken van de Alge type ministerieel besluit prom. 03/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201479 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 17/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201464 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied "Orti" te Sainte-Ode type ministerieel besluit prom. 06/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201484 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 06/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201485 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201486 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 04/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201481 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 05/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201483 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 05/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201482 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 04/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201480 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201475 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008201473 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het ontwerp van herziening van het gewestplan Zuid-Luxemburg aangenomen wordt met het oog op de opneming van een ontginningsgebied, een natuurgebied en een groengebied en op de schrapping van een landschappelijk waar

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/04/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008002059 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 581. - Gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. - Ter beschikking gesteld personeel

protocol

type protocol prom. 11/03/2008 pub. 07/05/2008 numac 2008024165 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocol gesloten tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende de internationale notificatie door België in het kader van het Internationaal Gezondheidsreglement

document

type document prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Ontheffing functies Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde Ambassadeurs ontheven uit hun functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de volgende landen : - koninklijke besluiten van de heer Marc type document prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling als Franstalig tweetalig adjunct van de Nederlandstalige directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart Bij besluit van de voorzitter van het Directiecomité van 11 maart 2008 wordt Mevr. Mireille Alvarez-Gon Overeen type document prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besl Bij hetz type document prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : koninklijke besluiten van 17 juli 2007 : Mevn : Domin Geneviève VERBEEK,

arrest

type arrest prom. 31/05/2007 pub. 07/05/2008 numac 2008031185 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 07/197 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel type arrest prom. 12/07/2007 pub. 07/05/2008 numac 2008031183 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 07/270 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 april 2008, dat in Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008022236 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 april 2008, dat in Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008022237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 april 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfd

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 12/07/2007 pub. 07/05/2008 numac 2008031182 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 07/03 tot vaststelling van de rekening 2005 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 05/245 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 22/06/2007 pub. 07/05/2008 numac 2008031184 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 07/02 houdende vaststelling van de begrotingswijzigingen 1 en A voor het dienstjaar 2007 bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 07/235

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201576 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten-ontwikkelaars (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG07871). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : PRYKHOD(...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201569 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige analisten-programmeurs (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG07870). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. HERMIA, OL(...) 2. MACORS, type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201571 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige experten regionale IT-helpdesk (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG07872). - Resultaten Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toel(...) 1. CORDA type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201573 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés Controlebeleid (m/v) niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG07894). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot (...) 1. EVERS, JACQ type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201570 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige analisten-ontwikkelaars (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG07871). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : DESMONT, DAM(...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201575 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten-programmeurs (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG07870). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. MARI(...) 2. VANOIRBEE type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201579 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Controlebeleid (m/v) (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG07888). - Resultaten Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor to(...) 1. SAEVELS, STIJN, type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201578 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige regionale helpdeskdeskundigen (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG07872). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor t(...) 1. DE GR type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201585 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten "configuration and release" (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG07869). - Uitslagen Geen laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201580 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Controlebeleid (m/v) (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG07894). - Resultaten Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toel(...) 1. VERMEERSCH, K type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201586 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten "configuration and release" (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG07869). - Uitslagen Geen laureaten. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008201572 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés Controlebeleid (m/v) niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG07888). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating (...) 1. HERICKX, CECILE

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Sinds 1 januari 2008 werd de erkenning nr. 2503 van de autorijschool « Européenne de Rixensart » ingetrokken. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2008014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 07/05/2008 numac 2007054543 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Coët, Joseph Michel Coët, Joseph Michel, weduwnaar van Janssens, Germaine Marie August Alvorens te
^