B.S. Index van de publicaties van 28 mei 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008014122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008003136 bron federale overheidsdienst financien Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Sector Invordering van de Administratie der Directe belastingen De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, Gelet op het konink Gelet op type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een voorzitter van de Franstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008024209 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 27/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008012561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008022287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008012450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de permanente vorming van de arbeiders en de oplei type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008012445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008000372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van type koninklijk besluit prom. 23/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008014123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de vernieuwing van de Netebruggen, onderdeel van de spoorverbinding lijn 25, en gelegen op het grondgebied van de gemeente Duffel van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM type koninklijk besluit prom. 23/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008014124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 43 op de spoorlijn 36 Brussel-Noord - Luik Guillemins te Boutersem machtigt mits de aanleg van een langsweg naar overweg nr. 42 op dezelfde spoorlijn en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor n type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008012462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het brugpensioen op 58 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008011180 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2004 tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschapp type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008000455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot aanduiding van een keuringsinstelling bevoegd tot het uitvoeren van de taken zoals bedoeld in artikel 3, 2°, b, van het koninklijk besluit van 13 juni 2002, gewijzigd bij koninklij Art type ministerieel besluit prom. 29/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008024205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 06/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008003192 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit type ministerieel besluit prom. 08/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008011192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008031240 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008031236 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Tuchtraad betreffende taxichauffeurs opgericht bij ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008031237 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het bedrag, alsook van de termijn en de nadere voorschriften voor betaling van de administratieve geldboetes met toepassing van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidien type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008031238 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Watermaal-Bosvoorde tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan van « Vijvers van Bosvoorde » goedgekeurd bij koninklijk besluit v

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008201752 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling en beroepsopleiding Bij besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2008, dat in werking treedt op 5 maart 2008, wordt de heer Renaud Bierlaire ter vervanging van Mevr. Annick Thyré en als vertegenwoordiger van een representatieve Bij bes type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008201858 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Nijvel en tot aanneming van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied in het gehucht "Champ d'Hurbize" op het grondgebied van de gemeenten Itter en

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008018105 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008009316 bron federale overheidsdienst justitie Aartsbisschoppelijk Seminarie van Mechelen Studiebeurzen Schooljaar 2008-2009 Het Bestuur van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Mechelen, bericht de belanghebbenden dat volgende Studiebeurzen voor Priester-Studenten te begeven zijn op Worden beroepe

beschikking

type beschikking prom. 08/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008031241 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol inzake ontplofbare oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-ond

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008009388 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008, is het aan de heer Ryckaert, Ch., vergund de titel van zijn ambt van notaris ter standplaats Torhout eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008009387 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008, is de heer Kenis, F., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Brussel. Bij koninklijk besluit van 18 mei 2008, dat in werking treedt o Bij koninklijk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2008, wordt de heer Xavier Bindels vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Techniek en Infrastructuur » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Overe

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008022284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008015077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950 Toetreding van Belize. Op 22 april 2008, werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Hand(...) Overeenkomst

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen. - Wijzigingen Bij besluit van 14 februari 2008 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan d De adreswijz type erkenning prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing. - Wijzigingen Bij besluit van 14 februari 2008, het unieke artikel van het beslu De woord type erkenning prom. -- pub. 28/05/2008 numac 2008000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 14 februari 2008 wordt de vernieuwing van de erkenning Bij besl
^