B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008202065 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 63/2008 van 10 april 2008 Rolnummer 4397 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 101 en 105 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij de wet van 4 september 2002, gesteld d Het Grond type wet prom. 20/07/2007 pub. 18/06/2008 numac 2008000485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008000513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2008 wordt, met ingang van 1 april 2008, Mevr. Vossen, Béatrice, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de gewestelijk type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008011204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming tot het ambt van de Adjunct-commissaris-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008011205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Keramieknijverheid - Baksteennijverheid - Fabricatie van aarden bloempotten type koninklijk besluit prom. 19/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008011212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Keramieknijverheid - Baksteennijverheid - Fabricatie van aarden bloempotten type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008002075 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 juni 2008 wordt de heer Deprest Jan, met ingang van 17 juni 2008, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld als houder van de managementfunctie « Voorzitter van het Directiecomité Een b type koninklijk besluit prom. 01/06/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008007108 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit ****. 7056 van 9 april 2008, wordt de Medaille van Verdienste verleend : Aan kapitein-commandant van het vliegwezen Aan adjudant- type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008007100 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de graad van luitenant kapelmeester Bij koninklijk besluit ****. 7070 van 16 april 2008, wordt de kandidaat-officier kapelmeester ****. ****, op 1 april 2008, aangesteld in de graad van luitenant kapelmeester. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008007109 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een beroepsofficier **** koninklijk besluit ****. 7057 van 16 april 2008, wordt kapitein-commandant beroepsofficier ****. **** ten definitieve titel op **** gesteld op 1 april 2008. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008007103 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 7073 van 16 april 2008, wordt kolonel **** ****. ****, tot het **** toegelaten op 31 december 2008 in toepassing der samengeordende wetten op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008007101 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7071 van 16 april 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008007104 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensionering van beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 7076 van 16 april 2008 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 oktober 2008 in toepassing der samengeordende wetten op de Landmacht Lui type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008007102 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7072 van 16 april 2008, wordt aan de heer Hugo Cornille, op 1 september 2008 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke Cadettenschool verleend, met aanspraak op een ru Hij wor type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008012773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2008 t/m 31 december 2009 (1) type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008012320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende vormings- en tewerkstellings type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008012775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9ter van 27 februari 2008, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ord type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008012393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1973 betref type koninklijk besluit prom. 23/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008012769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor w type koninklijk besluit prom. 03/06/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008003277 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende indexering van de weddenschaal van de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen type ministerieel besluit prom. 10/06/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008012807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 22/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de eend met bril om voort te duwen « Apecheronza » met als producent Niagara Italy en met EAN-code 8006708082104 type ministerieel besluit prom. 05/06/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de formulieren voor de indiening van de aanvraag van de huurtoelage type ministerieel besluit prom. 10/06/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008012808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf vallen type ministerieel besluit prom. 22/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de locomotief om voort te duwen met Niagara Italy als producent en met EAN-code 8006708086089

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/04/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008031254 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008202103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van kredieten binnen het programma HB en HE van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de begroting 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/04/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008202102 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanstelling van de secretaris-generaal van het Departement Internationaal Vlaanderen door werving overeenkomstig artikel 39, § 1, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

decreet

type decreet prom. 09/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008029306 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, betreffende interterritoriale samenwerking, opgemaakt in Straatsburg op 5 mei type decreet prom. 09/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en de

bijakte

type bijakte prom. 06/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bijakte nr. 10 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen

document

type document prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008020078 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda : Donderdag 19 juni 2008, om 15 uur Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken - Interpellatie van Mevr. Brigitte De Pauw (N) tot (...) Donderdag 19 juni 2008 na afloop van de Verenigde Commissies voor de G

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met vol type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008029311 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de refertedossiers van de vormingseenheden « Netwerkbasis » , « Routers en routering » (code 298311U31D1), « Switching » (code 298312U31D1), « Wan-technologieën » (code 298313U type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2007 tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling van een ambtenaar-generaal tot mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008, wordt de heer Léon Zaks, vanaf 18 april 2008, bij mandaat tijdelijk benoemd in het volgende ambt : administrateur-g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor gezondheidspromotie op school. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2008, in artikel 1, 10°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2007 tot benoeming va

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008202066 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 65/2008 van 17 april 2008 Rolnummers 4206, 4219 en 4226 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Politierechtbank te Brussel en het Hof van Beroep te Lui Het Grondw

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/04/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008031286 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/1129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen voor sociale en professionele integratie van gehandicapte personen, ingesteld door de B

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008009436 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008 : - bladzijde 29181, regel 43, toevoegen : « vanaf 1 januari 2009 »; - bladzijde 29182, regel 48, toevoegen : « Duitstalig »; - bladzijde 2

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008009435 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 12 juni 2008 blijft aan Mevr. Vanroy, P., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van hoofdgriffier van deze rechtbank te vervullen. Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008009440 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 november 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 10 augustus 2008, is aan de heer Verelst, J., op zijn verzoek, ontslag verleend Het is

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008202131 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 mei 2008 in zake Calogero Falcone tegen Léonore Herrera, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 mei 2008, heeft het Hof va « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008007110 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7077 van 24 april 2008, wordt de heer Carl Ceulemans, doctor in de politieke wetenschappen, op 1 juli 2007 tot docent met voltijdse opdracht in het organiek kader aan de Bij ko

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/06/2008 numac 2008202067 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 62/2008 van 10 april 2008 Rolnummer 4259 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 44 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gesteld door Het Grondw
^