B.S. Index van de publicaties van 26 juni 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008202109 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2008 van 8 mei 2008 Rolnummers 4231, 4235 en 4236 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 101 en 103 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en artikel 39 van de wet van 3 ju Het Grondw type wet prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008009403 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 is machtiging verleend aan : ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, **** beiden wonende te type wet prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008095256 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van 10 juni 2008, wordt inge (28626)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008024145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waa type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008024250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juni 2008 wordt Mevr. Tintigner, Nicole, afdelingshoofd bij de federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » van de Federale Overheidsdienst Volksge Mevr. type koninklijk besluit prom. 29/04/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor de psychiatrische ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008024147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008000544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 8 augustus 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgeba

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 1987 tot vaststelling van het model van het formulier voor het verzoek tot verlening van een uitvindingsoctrooi type ministerieel besluit prom. 23/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008009565 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel Besluit houdende de nieuwe benoemingen van de leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 23/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008009564 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de nieuwe benoemingen van de leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008202203 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 15 mei 2008 wordt de VZW "Promotion Famille - Antenne Roux" VZW, gelegen rue des Ecoles 2, te 6044 Roux, vanaf 1 januari 2008 voor drie jaar als dienst voor sociale insluiting erkend onder he Bij ministerieel b type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008031291 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 08/04/2008 werd het ministerieel besluit van 02/02/2006 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de NV ARGENTIA in NV REMONDIS INDUSTRIAL SERVICES. Bij ministeri Bij ministeri type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008202258 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 28 mei 2008 wordt de aan de BVBA "CV Health" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening werving en selectie vanaf 29 mei 2007 voor onbepaalde duur hernieuwd. Bij ministerieel be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs en bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassene type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008202288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035643 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de derogatievoorwaarden inzake de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008202281 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de sectorale voorwaarden inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008202261 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding en de rekeningen van het "Centre wallon de Recherches agronomiques"

decreet

type decreet prom. 17/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de dotatie voor gemeentewegen type decreet prom. 06/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008202167 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, met het oog op tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen

document

type document prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008031320 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten SINT-GILLIS. - Bij besluit van 12 juni 2008 wordt vernietigd de beslissing van 11 maart 2008 waarbij de gemeenteraad van Sint-Gillis de inschrijvers selecteert en de opdracht van werken aangaande de ANDERLEC

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Netoverschrijdende overlegraad. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2008 worden in artikel 3, 1e lid, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007 tot benoeming van de led type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de jeugd. - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 2008, wordt Mevr. Véronique DETAILLE vanaf 22 mei 2008 benoemd tot lid van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aa

erratum

type erratum prom. 29/05/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008031337 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bijzondere exploitatievoorwaarden van collectieve taxi's. - Erratum

arrest

type arrest prom. 04/06/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008003279 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 27/05/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2008

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008009560 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 28 maart 2008, is aan Mevr. Roland, N., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van openbaar ministerie waar te nemen bij het

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/04/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008033051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 8 november 2007 houdende erkenning van de VZW « Service d'Aide aux Familles et aux Personnes âgées de la Région verviétoise »

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008014180 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 2008 wordt de heer Maarten Hoet vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Overe type benoemingen prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008015096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 mei 2008 wordt Mevr. Laurence Henon, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 12 maart 2008 met ranginneming op 1 december 2006, in de Franse taalkader van Overee

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008202108 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2008 van 15 mei 2008 Rolnummer 4292 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 9 van het besluit van de Regent van 18 maart 1831 en de artike(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchi type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008202152 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 90/2008 van 11 juni 2008 Rolnummers 4275 en 4276 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 11 van het programmadecreet van de Franse Gemeenschap van 15 december 2006 « houdende diverse maatregelen betreffe Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008202271 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige coördinatoren FinPress (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG08006). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : JADOT, ALAIN, 1190 BRUXELLES. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008202272 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige technisch adviseurs Offset (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG08007). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : Geen laureaten. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008202275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior technisch projectmedewerkers verkeerssignalisatie, wegverlichtingssystemen, elektromechanische of telematica-installaties (niveau B) voor de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen - ag(...) Er z type bericht van selor prom. -- pub. 26/06/2008 numac 2008202274 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch projectmedewerkers verkeerssignalisatie, wegverlichtingssystemen, elektromechanische of telematica-installaties (niveau B) voor de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen - agentscha(...) Rang
^