B.S. Index van de publicaties van 1 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008040203 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 maart 2008 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008009455 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 juni 2008 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamd beiden wonende te

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 toepasselijk worden verklaard op de afdeling « expertisecentrum voor comapatiënten » type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, betreffende de wijziging van de collectieve type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid betreffende de toekenning van één j type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, tot wijziging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, betreffende de invoering van een regeling v type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, betreffende de verhoging van de koopkracht type koninklijk besluit prom. 13/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008022356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt, met ingang van 1 september 2008, de heer Schewebach, Stéphan, directeur-generaal bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn p type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt, met ingang van 1 september 2008, Mevr. Myriam De Plaen, adviseur bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund haar pensioenaansprake type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008202374 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de afdeling « expertisecentrum voor comapatiënten » moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de afdelingen « expertisecentrum voor comapatiënten » type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008003301 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 november 2007 tot instelling van het mechanisme tot verl Op 1 juli type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden v type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 17/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1992 tot herroeping van de toelating van een onderneming om kapitalisatieverrichtingen af te sluiten en tot benoeming van een bijzondere vereffenaar voor deze verrichtingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen en voor centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 26/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008012847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008202373 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van hoofdstuk II van titel III van boek IV van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008018152 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Hugo De Schutter, met zetel te 1880 Ransdonk, Broek Dit besl type bericht prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008018153 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Elia Asset met maatschappelijke zetel te 1000 Bruss Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008012854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 juni 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbla worden type document prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008031321 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende koeltechnisch bedrijf Bij de beslissing van 2 juni 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd het bedrijf DKR Refrigerations Wallonie SPRL gelegen rue du Tronquoy 7, te 4 Bij de besl type document prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008012886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de non-ferro metalen Vervanging van een lid Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 juni 2008, dat in we Paritair Comit

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008020081 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 2 juli 2008, om 14 uur Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappel(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Rachid Madrane, Jan Bégh

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008009566 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het kanton : - Kontich : 1, vanaf 1 april 2009; - Aarschot : 1, vanaf 1 april 2009. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij ee De kandidaten dien

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008009583 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2008 : - is Mevr. Vlaeminck, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar; - is Hij wordt aan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008009567 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2007, in werking tredend op 31 juli 2008 's avonds, is Mevr. Etienne, M., griffier bij het vredegerecht van het kanton Nijvel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraa Bij konink

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008202352 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiaire beambten (niveau D) voor de FOD Justitie (ANG08802). - Uitslagen groep 1 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DELRUE KAROLINE, 8400 OOSTEND(...) 2. MARYSSE type bericht van selor prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008202350 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bouwkundig tekenaars (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08016). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : MAGETTE, ANN, 2800 MECHELEN. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008202353 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG08036). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de (...) 1. VAN NEVEL, ERWIN, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER. type bericht van selor prom. -- pub. 01/07/2008 numac 2008202349 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten Restauratie (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG08005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. OP DE BEECK, DRIES, 2580 PUTT(...) 2. VAN BELLE
^