B.S. Index van de publicaties van 7 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen Het spilindexcijfer 108,34 wordt in de maand april 2008 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij(...) A. Ziekte- en invaliditei type wet prom. 01/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008003270 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 type wet prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008011288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - « SPRL Crédit 2000 » Bij beslissing van 25 juni 2008, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met nam 211344

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van een wijziging van de statuten van het Centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek van de Metaalverwerkende Nijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 mei 2008 wordt, met ingang van 1 juli 2008, aan de heer Eric Tavernier, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché De heer Taverni type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008009589 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Personeel en Organisatie Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 is Orange, Frédéric, stagedoend Attaché-psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraatgeneraal E P type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008009588 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Personeel en Organisatie Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 is Maiter, Virginie, stagedoend Attaché-psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal E P type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 23 juni 2008 wordt de heer Endels, Walter, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Herent-Kortenberg voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008022355 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 april 2008 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 106,22 wordt, vanaf 1 april 2008, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Gezinsbi(...) I. Regeling voor zelfstandi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008009456 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt machtiging, om de Minister van Justitie te vertegenwoordigen voor de Co a) De heer type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en ha type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective en haar uitvoer type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008202396 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 13 mei 2008, dat in werking treedt op 13 mei 2008, wordt Mevr. Bénédicte Bauduin, ter vervanging van de heer Denis Drousie, die uit zijn functie ontheven is, erkend als verantwoordelijke voor de handeling Bij mi type ministerieel besluit prom. 13/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008007127 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privédetectives

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008035650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202424 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de kabinetten van de Minist type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202428 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de overdracht van de onroerende rechten, de roerende goederen en de rechten en verplichtingen aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme ter uitvoering van Titel II van het decreet van 27 mei 2004 tot orga type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202425 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering, waarbij het "Commissariat général au Tourisme" ertoe gemachtigd wordt om deel te nemen aan de bij de wet van 28 april 1958 ingestelde pensioenregeling type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202423 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Commissariat général au Tourisme" type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202427 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot overdracht van de personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest naar het "Commissariat général au Tourisme" type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202426 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sommige uitvoeringsbepalingen van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de organisatie van het toerisme type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202422 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een Sociale Dienst voor de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008000605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 17 juni 2008 heeft de algemene vergadering van Eerste type bericht prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008018165 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Selvais en Mevr. Colette Parisse hebben de Raad van Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende koeltechnisch bedrijf Bij de beslissing van 15 mei 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd het bedrijf Alain Germonprez gelegen avenue Albert I er , te 1332 Ge Bij de beslissing v

erratum

type erratum prom. 03/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 1987 tot vaststelling van het model van het formulier voor het verzoek tot verlening van een uitvindingsoctrooi. - Erratum type erratum prom. 08/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, met het oog op het invoeren van een jaarlijkse bijslag. - Erratum type erratum prom. 25/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wo

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008000606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de eerste vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 17 juni 2008 heeft de algemene vergadering va Eerste type vacante bettreking prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008000607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de tweede vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 17 juni 2008 heeft de algemene vergadering va Eerste

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008009602 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging van zijn opvolger en dit ten laatste op 11 juli 2008, is aan de heer Picard, P., ontslag verleend uit zijn ambt van n Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008009601 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 is Mevr. Engels, A.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, aangewezen tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar, met ingang van 1 Het b type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008009600 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 is de heer Gerets, E., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008009609 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2008 : - is aan de heer de Ville, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Luik; - is het aantal notarissen van het gerechtelijk a De standplaa

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008202351 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 21 mei 2008 in zake Alain Benit en Rose-Mary Vandesteene tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is « Schen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2008-0025-A Bij ministerieel besluit van 23 juni 2008 wordt een individuele vergunning aan de NV LILLO ENERGY toegekend voor de bouw van een installatie voor elektriciteits

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor n(...) Opmerkingen e

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008202450 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden Grootstedenbeleid (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (ANG08823) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden a(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008202458 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08854). - Erratum Wijziging nationaliteitsvoorwaarde : uitsluitend personen met de Belgische nationaliteit worden toegelaten tot deze se(...) Voor mee

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 07/07/2008 numac 2008011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gema(...) NBN EN 415-
^