B.S. Index van de publicaties van 9 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de werkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van managementfunctie Bij koninklijk besluit van 2 juni 2008 wordt de heer Lambert VERJUS, met ingang van 1 juli 2008, aangewezen als titularis van de managementfunctie "Voorzitter Overeenkomstig d type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008013028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt aan de heer Vanhaelen, Paul, op het einde van de maand september 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijfsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot toekenning van een uitkering bij verlies van het getuigschrift va type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanpassing van de uurlonen van 2008 in de subsector vo type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een anciënniteitspremie in de subsecto type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de psychologische bijstand ten voordele van de werklieden type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 in uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de loonkostontwikkeling voor 2007-2008 en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 maart 19 type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, tot verlenging en wijziging van de collect type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2 type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008012531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008000514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming in een gelijkwaardige graad van de naar de voormalige rijkswacht overgeplaatste personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie en houdende hun graad- en loonschaaltoewijzing type ministerieel besluit prom. 25/06/2008 pub. 09/07/2008 numac 2007000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de aanneming van een politiehond

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008202429 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" mag deelnemen in de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008202446 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies e

decreet

type decreet prom. 03/07/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008202448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en de Slotakte, ondertekend in Luxemburg, op 12 juni 2006

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/05/2007 pub. 09/07/2008 numac 2008000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008000594 bron raad van state In de Raad van State verstrijkt een mandaat van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving op 6 oktober 2008 De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nuttige 1° geslaagd zi

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008029336 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2008 pub. 09/07/2008 numac 2008029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Gesubsidieerd officieel hoger onderwijs. - Raad van beroep. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 wordt in artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2005 houdende « De h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen. - Raad van beroep. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008013027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Paul Vanhaelen vanaf 14 september 2 De b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008009615 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2008 : is Mevr. Aguilar y Cruz, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen; is de heer Riguelle, L., ondervoorzitter in de rechtbank van eerst Het beroep t

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 juni 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Verbond der Voedingsdetaillisten, de organisatie voor z type vergunning prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008000517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 juni 2008, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België helpt de wereld », te Elsene type vergunning prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008000519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 juni 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport » te Brussel type vergunning prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 juni 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut Saint-Boniface-Parnasse » te Elsene om in de pr type vergunning prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008000520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 juni 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Wereldsolidariteit - Solidarité mondiale » te Brussel o type vergunning prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 juni 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Federatie der belgische - Resto du Coeur » te Luik om i

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 09/07/2008 numac 2008009614 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 21 mei 2008, heeft de heer De Ruyver, Y., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van
^