B.S. Index van de publicaties van 10 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dat toeziet op de naleving van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere vei type koninklijk besluit prom. 17/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 08/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008014195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een perceel nodig voor de bouw van een regenwaterbekken en gelegen op het grondgebied van de gemeente Thimister-Clermont van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008009594 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders Zittijd september 2008 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de h(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de statuten van syndicale afvaardiging "arbeiders" type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008024263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2004 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2007 tot benoeming van de leden van het bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008022374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de inrichting en de financiering van type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbij type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de toekenning van een syndicale prem type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de koppeling van de lonen aan het in type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de barema's van toepassing in de sec type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014181 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling. - Einde aanstelling als voorzitter van het Directiecomité bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij koninklijk besluit van 22 mei 2008 wordt de aanstelling van de heer Michel Damar in de hoedanigheid va De heer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008009599 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een plaatsvervangend lid aangeduid door de Voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveau type ministerieel besluit prom. 25/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008009618 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffie type ministerieel besluit prom. 04/07/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzeker

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008031351 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 mei 2008 wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008031350 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2008 worden beschermd als monument(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008031352 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 mei 2008 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels, de bedaking, de oorspronkelijke circulatieruimten, de vergaderzaal in de Voor de

decreet

type decreet prom. 03/07/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008202449 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en

bericht

type bericht prom. 26/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008018169 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

document

type document prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008003304 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 1 juli 2008, wordt aan de instelling voor bedrijfspensio type document prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008018156 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriële besluiten van 16 juni 2008, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3 en dragen de titel van adviseur : Bij de b - de heer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor de vakantiecentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de opleidingen van verscheidene sessies betreffende de bevorderingsambten bedoeld in artikel 28, 1°, van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008009619 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 (in associatie); - Antwerpen : 1 (grondgebied van het zesde kanton). Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch (...) - Brasschaat : 1 (in associatie); - Dessel : 1 type vacante bettreking prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Oproep tot kandidaten voor de functie van adjunct-auditeur bij het Auditoraat bij de Raad voor de Mededinging. - Rectificatie. - Verlenging van termijn In de oproep tot kandidaten, gepubliceerd in het Be De term

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008009574 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Burgerlijke Stand. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik gegeven op 30 mei 2008, is ten verz Mevr. Ja type vonnis prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008009450 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel gegeven op 19 maart 2008, is ten verzoeke van Mevr. Ny

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi Voor d type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de r type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mai 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de r type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014202 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014209 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de r type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/07/2008 numac 2008014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de ra
^