B.S. Index van de publicaties van 11 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid type wet prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009578 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 03/06/2007 pub. 11/07/2008 numac 2008000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse arbeidsbepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 12/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009577 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 9 mei 2008 die naturalisaties verleent type wet prom. 05/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009576 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 9 mei 2008 die naturalisaties verleent type wet prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009579 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009580 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009575 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008009452 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008 is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde S beiden wonende te type wet prom. 09/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008009581 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van Regeringscommissarissen, evenals de aanduiding van plaatsvervangers bij de NMBS-Holding, de NMBS en bij Infrabel type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de voorzitster van het directiecomité tot aanwijzing van de voorzitter, de assessoren, de griffier-rapporteur en hun plaatsvervangers van de raad van beroep bevoegd om de beroepen te behandelen bedoeld in de artikelen 22 en 23 van het koninkl type koninklijk besluit prom. 13/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot b type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008015059 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 maart 2008 wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 december 2008, aan de heer Jean-Claude Couvreur , adviseur bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Za(...) Hij type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betr type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen ond type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren, gelegen in de arrondissementen Roeselare en Kortrijk van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzak type koninklijk besluit prom. 03/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 7 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij De Post type koninklijk besluit prom. 23/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008018171 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008002083 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 7 juli 2008 wordt de heer Jacky Leroy, met ingang van 1 juli 2008, aangesteld als Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Een beroep tot n type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vrijstelling van arbeidsp

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008003303 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststellingen Bij ministerieel besluit van 4 februari 2008 is aan de heer Soens, Bertrand Albert Maria, adviseur-generaal bij de Vlaamse Diensten 1 - Directie te Brugge, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 Hij mag type ministerieel besluit prom. 19/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008202456 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2008 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" voor de periode 2008-2010 type ministerieel besluit prom. 03/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008003307 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 05/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008018167 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het F type ministerieel besluit prom. 25/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008000622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveau B, C en D type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 30 mei 2008 wordt de heer René Trappeniers bevorderd, bij verhoging in graad, tot de graad van Eerste Adjunct in het Nederlands taalkader van het Brussels Institu Bij mini

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2008 wordt Mevr. Catherine Lecointre, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché in het Frans taalkader van het Brus Bij mini

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008202457 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van AIEG

decreet

type decreet prom. 21/04/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008033056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende valorisatie van het lerarenberoep

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008002076 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 584. - Informatie inzake de personeelsenveloppe en het personeelsplan 2008

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008031364 bron brussels hoofdstedelijk parlement Rechtscollege. - Advies Tijdens zijn zitting van 7 juli 2008, heeft het Rechtscollege, zoals bedoeld in artikel 83quinquies,

document

type document prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelatingen tot de stage Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 15 mei 2008 wordt Mevr. Sophie Demesmaeker, voor een periode van zes maanden vanaf 1 juni 20 Bij beslui

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008031349 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2007, waarbij Mevr. Catherine Lecointre, toegelaten wordt tot de stage in de hoedanigheid van Ingenieur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, dient

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008009622 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 8 juli 2008 : - is aan Mevr. Weyn, M., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank Dit beslu

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008018170 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Twintigste lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan de registratie geschrapt werd Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van **** **** ministerieel besluit van 15 januari 2008 wordt de heer **** ****, **** ****

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/07/2008 numac 2008202520 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige diplomaten (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG07858). - Uitslag. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op(...) Rangsch
^