B.S. Index van de publicaties van 14 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008009607 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake bepaalde huurgeschillen type wet prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008009584 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 13 juni 2008 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008022376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 1977 tot bepaling van de verstrekkingen van klinische biologie, bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008009621 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentaire Inrichtingen Personeel en Organistatie Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008, is een einde gesteld aan de functies van de heer Vandenbroucke, M., adviseur-generaal-Geneesheer-antropolo Hij kan zijn aanspr type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 2 juli 2008 wordt de heer Geeraert, Johan, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem voor een termijn van v type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008015101 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2008 worden de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de titel van graaf voor hemzelf en al zijn afstammelingen aan baron Georges Jacobs de Hagen; - vergunning van de - vergunning v type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eretekens Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2008 worden de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 : - Grootofficier in de Leopoldsorde : de heer François Rigaux; - Commandeu - Commandeur type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 27°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008013016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 17/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het zegel van de politiediensten en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Bielmontstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Gemeentelijk Sportstadion te Diegem inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008000602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Stedelijk Sportstadion Jules Matthijs inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008009591 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal. - Justitiehuizen Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 worden Mevr. Lebegue, Evelyne en Mevr. Van Petegem, Geneviève, benoemd tot plaatsvervangende leden bij de probatiecommissie te Nijvel vanaf 1 juli 2008. type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008202484 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 28 mei 2008, dat in werking treedt op 28 mei 2008, wordt de vennootschap Crokaert BVBA , als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning (r(...) Bij ministerieel besluit van 28 mei 2008, dat in werking treedt op type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008009592 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal. - Justitiehuizen Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008, worden de heer Conrard, Jacques en de heer De Vreese, Dominique benoemd tot effectieve leden advocaten bij de probatiecommissie te Nijvel vanaf 1 juli 2008. type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008009590 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal. - Justitiehuizen Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 worden de heer Bayet, Thierry en de heer Denis, Jean-Luc, benoemd tot plaatsvervangende leden bij de probatiecommissie te Nijvel vanaf 1 juli 2008. type ministerieel besluit prom. 09/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008202488 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2007 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008202486 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 21 september 2007 wordt de heer Marcel Lejoly, arrondissementscommissaris, vanaf 1 maart 2008 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 4 december 2007 wordt de heer Hugues de Suray vanaf 1 mei Bij ministeriee type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008202442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van regelgeving die de financiering van de centra voor vorming van zelfstandigen en K.M.O.'s regelt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008202492 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een subsidie aan de vastgoedbeheerders met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008202491 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een subsidie aan de vastgoedbeheerders met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008018179 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Gery type bericht prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008002072 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

document

type document prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008031363 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voertuigen die als taxi's mogen worden geëxploiteerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Oproep tot de exploitanten van een taxidienst of tot de kandidaat-exploitanten van een taxidienst 1. De Regering van het Brussels Hoofds type document prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008012961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 juni 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Bel worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Benaming van een onderwijsinrichting van de Franse Gemeenschap Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2008, dat op dezelfde dag in werking treedt, draagt het « Athénée Royal Robert Gruslin » gelegen te 558 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van bestuur van de Office de la Naissance et de l'Enfance Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2004, h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de « Haute Ecole libre mosane » afgekort : HELMo, waarbij de opleidingen georganiseerd door de Hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Kinderhulp" dat ressorteert onder het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/05/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2008-2009 van het aantal betrekkingen als kinderverzorgers gecreëerd krachtens het decreet van 2 juni 2006 betreffende de personeelsformatie en het statuut van de kind type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Verzorgende" dat ressorteert onder het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de adviescommissie voor de gebarentaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van het Centrum voor de coördinatie en het beheer van de steun uit de structuurfondsen voor het hoger onderwijs

erratum

type erratum prom. 24/04/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008009629 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het kanton Merelbeke : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1. De kandidaturen voor e De kandidate

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008018163 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van vijf commissarissen-auditor en samenstelling van een wervingsreserve Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ingesteld bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten(...) Om de type aanwerving prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008018164 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een commissaris-auditor afkomstig uit de bijzondere inspectiediensten en samenstelling van een wervingsreserve Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ingesteld bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het to(...) Om dez type aanwerving prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008018162 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een operationeel misdrijfanalist Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ingesteld bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de(...) Om de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008009628 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2008 : - Is Mevr. Pirlot, A., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen haar ambt uit - Is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008009630 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008, in werking tredend op 31 juli 2008 's avonds, is de heer Louis, A., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008009627 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 juli 2008 : is Mevr. Trokay, J., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Namen, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings voor het rechtsgebied van het hof van b is Mevr. H

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008015100 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 2 juli 2008, hebben H.E. de heer Veselin Sukovic, de heer Usman Baraya, Mevr. Johanna Hendrika Maria Pollmann-Zaal, de heer Karl Schramek en de heer Avirmed Battur de eer gehad aan de Koning, in officiële aud H.E. we

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/07/2008 numac 2008202536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** diplomaten (niveau ****) voor de **** **** Zaken, Buitenlandse Handel en **** (****07858). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten ****(...) 1. DE GEEST
^