B.S. Index van de publicaties van 15 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008009644 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008, wordt de heer André Charles Vandoren, geboren te Halle op 19 januari 1950, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen in de hoedanigheid van directeur bij het De aan type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008012712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot de jaren 2005 en 2006 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het type koninklijk besluit prom. 09/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008013050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008012719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot invoering van het kaderakkoord 2001-2005 voor de non-profitsector van type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008011309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 23/11/2007 pub. 15/07/2008 numac 2008000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet. - Duitse vertalin type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008018168 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling AIB Vinçotte International NV - G-004 type koninklijk besluit prom. 19/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2007 wordt aan de heer Jan De Blauwe, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 augustus 2008, eervol ontslag uit zijn functies verlee De hee type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008012718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 15/07/2008 numac 2008014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende reglement van de politie op de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die vastgesteld worden tussen de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en die van de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augu type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008000626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's type koninklijk besluit prom. 24/04/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, § 4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/02/1974 pub. 15/07/2008 numac 2008000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008012765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997 tot opricht type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008012660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds type koninklijk besluit prom. 13/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 1895 houdende voorschriften betreffende de maatregelen, na te komen voor het reizigersvervoer over Staatsspoorwegen en vergunde spoorwegen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008012615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008012658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008024281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008024264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Toezichtgroep bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type ministerieel besluit prom. 15/05/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008031355 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegaties van handtekeningen toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende financiële steun toegekend aan de ondernemingen in het kader van de bevordering va type ministerieel besluit prom. 06/05/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008202497 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 21 mei 2008 wordt de heer Jean-Luc Smolders met ingang van 21 mei 2008 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de verkavelingsplannen v Bij mini

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008031330 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008031331 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Bellevue » op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008031366 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. - Bijzonder bestemmingsplan nr. 60ter « Gulledelle ». - Ontwerpplan. - Weigering van goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 4 juli 2008, wordt de goedkeuring geweigerd van het ontw Dit o

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 15/07/2008 numac 2008202481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008202494 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007 betreffende de steun aan de landbouw

decreet

type decreet prom. 23/05/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en met de Slotakte, ondertekend te Lissabon, op 13 december 2007 type decreet prom. 19/05/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdend instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en met de Slotakte, ondertekend te Lissabon op 13 december 2007 type decreet prom. 03/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008202532 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies en van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 03/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008202493 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende afwending van het risico i.v.m. de geconcentreerde aanwezigheid van koolstofmonoxide

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008002079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste en minister federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 582. - Vakbondsstatuut. - Personeelsleden in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst en aangewezen door de representatieve vakorganisaties. Bijzondere procedures. - Bescherming in geval van afdanking type omzendbrief prom. 20/05/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 36bis tot aanvulling van de omzendbrief GPI 36 van 26 maart 2003 betreffende de schadeloosstelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de blijvende arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing ingevolge arbeidsongevallen, evenals de rente

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008202339 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 mei 2008 in zake Patrick Lubaki Balumeso tegen het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Gillis, waarvan de expeditie ter griffie « Schen type bericht prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008202523 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 mei 2008 in zake An-France Blondeel tegen Els Leenknecht, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 mei 2008, heeft de Rechtb « Schen type bericht prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008202521 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 april 2008 in zake André Devos tegen Sam Den Tandt, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 juni 2008, heeft de rechtbank v « Sche type bericht prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008018175 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Denis Brygo en de VZW « Association Pour l'Intégrité des Deze

document

type document prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008013045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 juli 2008, dat in werking treedt op 4 juli Paritair Co type document prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008022331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen van 26 februari 2008 Interpreta type document prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008018174 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Domeinconcessie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving drie aanvragen van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van windenergieparken in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig Twee v

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van bestuur van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 200 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Gezinshulp" dat ressorteert onder het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

arrest

type arrest prom. 20/03/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering betreffende de bevordering van rationeel elektriciteits- en gasgebruik door middel van financiële steun type arrest prom. 21/02/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008031323 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 08/112 houdende de vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2007 naar het dienstjaar 2008. - Uittreksel type arrest prom. 12/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008031329 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering inzake de hernieuwing van de erkenning van een ontwerper van gemeentelijke ontwikkelingsplannen type arrest prom. 12/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008031328 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering inzake de hernieuwing van de erkenning van een ontwerper van gemeentelijke ontwikkelingsplannen type arrest prom. 12/06/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008031327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering inzake de hernieuwing van de erkenning van een ontwerper van gemeentelijke ontwikkelingsplannen type arrest prom. 20/03/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008031325 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 08/161 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2008. - Uittreksel

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008009631 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 juli 2008, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke niet mogen gebeuren vóór 1 juli 2008 : - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel, voor ee - te Ha

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/04/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008000620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective Bij ministerieel besluit van 19 maart 2008 wordt Mevr. Fatima De Rouck, gevestigd Bij m

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008013024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 24 juni 2008 is het laboratorium van de BVBA Bureau De Fonseca, Rozenhoflaan 1, te 1860 Meise, erkend gewor Voor d

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raa type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De erkenning van rijschool 2004, « D type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkennng van scholen voor het besturen van motorvoe Voor de type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008014211 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raa type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raa

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 15/07/2008 numac 2008054559 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Detollenaere, Jean Michel Detollenaere, Jean Michel, geboren te Guignies op 18 oktobe Alvorens te b
^