B.S. Index van de publicaties van 17 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008009625 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...) Bij koninklijk bes

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008012560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanvulling van de collect type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 2 juli 2008 wordt aan de heer Vanreusel, Roland, op zijn verzoek, met ingang van 1 augustus 2008, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie - korp Hij wo type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 105 tot 113 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008000636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 2 juli 2008 wordt de heer Van Wymersch, Guido, aangewezen in de functie van korpschef van de politiezone Brussel/Elsene voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008011297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2008 werd met ingang van deze datum bevorderd : Orde van Leopold II Commandeur De heren : André de KERCKHOVE de DENTERGHEM, , Brussel; Roland DE WULF, Oos(...) ter vervanging van het type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 wordt, met ingang van 1 februari 2009, Mevr. Deprelle, Marie, attaché bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund haar pensioenaan type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008012553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008012631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008003285 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 8 augustus 2008 type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008012589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008012520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008012535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van het protocolakkoord van 25 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008012469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de afgifte van attesten « basisopleiding veiligheid » betreffende de leden van het cabinepersoneel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008202583 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en de leden van de "Conseil consultatif wallon des Personnes handicapées"

decreet

type decreet prom. 20/06/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008202441 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitbetaling van eenmalige werkingsbudgetten in het basisonderwijs en van eenmalige werkingsbudgetten in het secundair onderwijs voor het begrotingsjaar 2008

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008018178 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Marl

document

type document prom. 01/06/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008003308 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008. - Addendum type document prom. 17/06/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008024267 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers, die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende het toekomstige alcoholbeleid

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008009616 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum In het Belgisch **** ****. 207 van 4 juli 2008, bladzijde 35746, **** en **** tekst van het koninklijk besluit van 18 juni 2008, voor Mevr op de eerst

arrest

type arrest prom. 08/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008003315 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 22/05/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008013025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type arrest prom. 30/06/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor arbeidsongevallen voor 2008

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008009645 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brugge Bij beschikking van 20 mei 2008 werd de heer De Buysere, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge aangewezen, vanaf 1 juni 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 13 juni 2008 werden met ingang van 8 april 2008 benoemd : Kroonorde Ridder De heer Yves LECOCQ, Ciergnon. Orde van Leopold II Ridder De heer Louis HERENS, Hermalle-so Gouden Medaille De heer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008009633 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Brussel : 2 ; - Gent : 1; - Luik : 1; - Namen : 1; - griffier bij de arbeidsrechtbank te Brugge : 1; - secretaris bij het par(...) - adjunct-secretaris bij he

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008018186 bron hoge raad voor de justitie Indienstneming van één Franstalige contractuele adjunct-auditeur jurist De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) neemt één Franstalige adjunct-auditeur jurist in dienst (m/v). Context van de functie De H.R.J. is een federaal orgaan met al(...) - het voo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008009634 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 wordt het koninklijk besluit van 27 mei 2008, waarbij Mevr. Raats, L., voorlopig werd benoemd tot referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, als niet-bestaande b Bij kon

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008033058 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het Gemeenschapsonderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/05/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008033057 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 2008 wordt de heer Bert Hoffer benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 jan

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 4 juni 2008 wordt in artikel 2 van het minister « De i type vergunning prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 3 juli 2008 wordt in artikel 2 van het minist « type vergunning prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 23 juni 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren van e De verg

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Tuchtraad. - Samenstelling. - Aanwijzingen en hernieuwingen Door een beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken van 28 mei 2008, worden hernieuwd voor een periode van twee jaar, als a. voor type samenstelling prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Tuchtraad. - Samenstelling. - Aanwijzingen en hernieuwingen Door een beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 juni 2008, worden hernieuwd voor een periode van twee jaar, al a. voor

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008020086 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 18 juli 2008 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van resolutie (van de heren Alain Des(...) 2. Dringende vragen (*). _______ Nota (*) Om 14 u. 30 m. type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 17/07/2008 numac 2008020087 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 17 juli 2008, om 10 uur en om 14 u. 30 m. en vrijdag 18 juli 2008, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - (Pro memorie(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Marie-Paule Quix en de heer Fo
^