B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008009620 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 1 juli 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008022229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van sommige mandaten van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008007105 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 7060 van 16 april 2008 : Wordt bevorderd tot **** in de **** op datum van 8 april 2007 : Landmacht Luitenant-kolonel **** **** ****. **** op datum van 8 april 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008003313 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juni 2008 wordt de heer Lepoivre, Marc, Inspecteur-generaal van financiën bij het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën, op zijn aanvraag, eervol ontslag uit zijn ambt verle Hij is type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008202414 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 18/07/2008 numac 2008000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2007 werd de heer François Dumont aangesteld tot Consul-Generaal van België in Spanje en in de Prinsdom Andorra. Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd de Bij koninklijk b type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008202415 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008018181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008022410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtinge type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008009652 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van een Belgische kandidate voor de verkiezing tot het ambt van rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008011219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de onderzoeken naar de v type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008202540 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 23 mei 2008 wordt op 1 november 2008 eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Raymond Detheux. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen. Bij minist Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008022385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Benoeming van een ondervoorzitter Bij ministerieel besluit van 27 juni 2008 : - wordt de heer Opdelocht, type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008018173 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008031379 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 2008, worden beschermd als monument : - de voor- en achtergevels, de gemene muren, het dak met het gebinte, de kelder en vanaf de eerste verdieping - de total type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008031381 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 2008, wordt beschermd als monument de totaliteit van de gebouwen gelegen Magdalenasteenweg 29 en 31, te Brussel, wegens hun historische, artistieke en AFBAKEN type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008031380 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 2008, wordt beschermd als monument de totaliteit van het hoofdgebouw gelegen Magdalenasteenweg 21, te Brussel wegens zijn historische, archeologische e AFBAKEN

decreet

type decreet prom. 06/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202338 bron vlaamse overheid Decreet houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008018177 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De « Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs » hee Het o type bericht prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008202560 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 juni 2008 in zake het openbaar ministerie tegen Roger Spruyt en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 juni 2008, « Schen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 18/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202564 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het gestandaardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België over

document

type document prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008202537 bron ministerie van het waalse gewest Waals Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 maart 2008, wordt op 31 augustus 2008 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer Gianni Manfe. type document prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008013046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Nationaal Paritair Comité voor de sport Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 juli 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad worden type document prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008000630 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Een mandaat van Franstalig assessor is te begeven bij de afdeling wetgeving van de Raad van State De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nuttige juridisc 1° ges

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008022386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008, worden benoemd bij a) de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008022387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008, dat in werking tree Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008022382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008, dat in werking treedt de dag v Bij hetz

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008009648 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008, is aan de heer de le Vigne , op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Bij koninklijk(...) Het beroep tot nietigve

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008202562 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 19 juni 2008 in zake Linda Bessemans en Wim Vallons tegen de NV « NMBS Holding », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 juni « Sch

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008018172 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de vergunde grondstoffen, in toepassing van artikel 3,

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning EP-2008-0027-A Bij ministerieel besluit van 9 juli 2008 wordt een individuele vergunning aan de NV Windvision Windfarm Estinnes toegekend voor de installatie van een eenheid voor

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008042007 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008022389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008000601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II met toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherm Door type erkenning prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008000600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I met toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de beschermi Door

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 18/07/2008 numac 2008054570 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Lambreghts, Coleta Coleta Constantia Lambreghts, weduwe van Pieter Alfons Antoon Hend Alvorens te b
^