B.S. Index van de publicaties van 22 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008009605 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** type wet prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008009604 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 is machtiging verleend aan de ***** der **** ****, **** **** **** **** **** **** **** **** , ****(...) de ***** der **** type wet prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008009626 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 juni 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende om, behoudens Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 4 juli 2008 wordt aan de heer Van Noppen, André, op zijn verzoek, met ingang van 1 september 2008, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij Hij wo type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 13/06/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2008 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008003298 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008012727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008013090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008202572 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers type ministerieel besluit prom. 22/04/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008202617 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Vervoer Bij besluit de Waalse Regering van 26 juni 2008, dat in werking treedt op 12 juni 2008, wordt Mevr. Line Gerbovits tot bestuurster van de "Société régionale wallonne du Transport" benoemd ter vervanging van de heer Robert Coll Bij besluit van

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008018185 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Gerard Donck, wonende te 8200 Brugge , Lange(...) Dit besluit is b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008009653 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008 worden de woorden « Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging » in artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 juni 2008, waarbij Mevr. Corthout, D., adjunct In he

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt Mevr. Van De Velde, Mieke, met ingang van 1 augustus 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008024269 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2008 wordt Mevr. Heyse, Martine, met ingang van 1 januari 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Ov Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008024270 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt Mevr. Ellegaard, Elisabeth, met ingang van 1 januari 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008024273 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt de heer Dries, Luc, met ingang van 1 januari 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheid Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008024272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt de heer Nijs, Eric, met ingang van 1 november 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overhei Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008024274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt de heer Raeymaekers, Geert, met ingang van 1 januari 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt Mevr. De Groot, Maya, met ingang van 1 februari 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overh Aan bel

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 22/07/2008 numac 2008000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 22/07/2008 numac 2008054576 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Vandenbulcke, Roger Vandenbulcke, Roger, geboren te Mouscron op 30 april 1924, wonend Alvorens te b
^