B.S. Index van de publicaties van 23 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008012766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap type wet prom. 09/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008012767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008011236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 april 2008 werd met ingang van 1 april 2008, aan de heer Niko Demeester, ontslag verleend uit zijn functie van directeur-generaal van de Algemene Directie « Statistiek en Economi type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 27 november 2007 wordt aan Mevr. Brigitte Cardyn, attaché bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 september 2008 eervol ontslag uit haar functies verle Mevr. C type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 werd met ingang van 1 september 2007, Mevr. Marielle Foguenne, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leef type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 27 november 2007 wordt aan de heer Edouard Wiliquet, adviseur bij de Algemene Directie Statistiek en Economisch Informatie, met ingang van 1 augustus 2008 eervol ontslag uit zi De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008007150 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van macht Bij koninklijk besluit ****. 7116 van 1 juni 2008, wordt kapitein ****. **** op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de logistiek van de landmacht naar het korps **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008007147 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling in de **** van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 7117 van 1 juni 2008 : Landmacht Wordt adjudant kandidaat-**** ****. ****, op 1 juni 2008 aangesteld in de graad **** **** de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008007143 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7111 van 22 mei 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de ma **** **** op type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008007146 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 7112 van 22 mei 2008, wordt majoor ****. De Blende, tot het **** toegelaten op 1 april 2009 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008007142 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslagen **** koninklijk besluit ****. 7109 van 22 mei 2008 : Worden ontslagen uit het ambt van militair **** bij de Koninklijke Militaire School : Luitenant-kolonel **** **** ****. type koninklijk besluit prom. 23/06/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008022365 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2006 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008018187 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner SA - rue Hayene G-007 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008018184 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA - Rijnkaa G-002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de bevretten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, b De exame type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008007151 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 7120 van 4 juni 2008, ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van 8 jaar en 8 maanden, vanaf 1 september 1999, wordt de datum van anciënniteit in de gr Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 14 juli 2008, met inwerkingtreding op 1 oktober 2008, wordt de heer Ben Smeets aangesteld als Directeur Organisatieontwikkeling in de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Een b type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008202416 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeenten Terhulpen en Rixensart van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008018180 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit van tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008003299 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008007145 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de militaire kwartiergroeperingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2006 tot uitvoering van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakb type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008002087 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 14 juli 2008, met inwerkingtreding op 1 augustus 2008, wordt Mevr. Anne Coekelberghs aangesteld als Directeur-generaal Interne Communicatie in de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisat Een ber type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/07/2008 numac 2008000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008003306 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het bijzonder college beoogd in artikel 11, § 6, van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008018189 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Vei

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/06/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008031365 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de aanduiding van de GIMB voor het lot 1 en het Participatiefonds voor het lot 2 als operationeel beheerders van het Brussels Waarborgfonds voor een periode van vijf jaar

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 betreffende de interlandelijke adoptie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202618 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202621 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202622 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202619 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202620 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202616 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de "Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne"

decreet

type decreet prom. 23/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202569 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardene type decreet prom. 20/06/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202570 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet wat betreft de bevoegdheid van een provinciaal beslissingsorgaan om in rechte op te treden type decreet prom. 15/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202625 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek III, Titel III, Hoofdstuk II van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie van 22 april 2004 tot vaststelling van de regels voor de algemene financiering van de Waalse gemeenten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008002086 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 585. - Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector type omzendbrief prom. 20/06/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008000627 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39sexies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008018182 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de er In

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 bron federale overheidsdienst justitie Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004 tussen de Federale Overheid, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de eredienste

document

type document prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008095260 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 15 juli 2008, wordt aan de onderneming « P&V Verzekeri Deze beslissin

erratum

type erratum prom. 18/04/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van dentaaltechnicus. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoemingen in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 22 april 2008 werden met ingang van 1 januari 2008 in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginneming op 1 janu - Mevr

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008007149 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming in de basisgraad van kandidaat-beroepsofficieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit nr. 7115 van 1 juni 2008 : Wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-beroepsofficie Worden de aangeste

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt de heer Van Pamel, Jean, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2008, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overhei Aan bet type benoemingen prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt Mevr. Monfort, Donatienne, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2008, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overhe Aan bet type benoemingen prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008024276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt Mevr. Collin, Claire, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdi Aan bet type benoemingen prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008024277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt Mevr. Smeets, Marielle, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheids Aan bet type benoemingen prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008007144 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Ontslag. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 7110 van 22 mei 2008 : Wordt ontslagen uit het ambt van **** militair docent van het tijdelijke kader van het onderwijzend personeel van Luitenant-**** type benoemingen prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008007148 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Tijdelijke benoemingen. Bij koninklijk besluit nr. 7114 van 1 juni 2008 : Wordt de heer Frans Absil, houder van de titel van Doctor in de Technische Wetenschappen, op 1 juli 2007 voor een periode van drie Worden volg type benoemingen prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008024275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt de heer Biot, Pierre, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsd Aan bet

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 4 juni 2008 wordt de vergunning voor het organiseren va De in a type vergunning prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 16 april 2008 wordt artikel 2 van het ministe « Arti type vergunning prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 24 juni 2008 wordt de vergunning tot het organiseren van «

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008003309 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 488 van 10 juni 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008003310 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 625 van 20 juni 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 23/07/2008 numac 2008003311 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 609 van 20 juni 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^