B.S. Index van de publicaties van 24 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008011322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenningen VZW MAP. - SA CREDAZUR Bij beslissing van 14 juli 2008, genomen in toepassing van de artikelen 3,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de coll type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008022417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplic type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunsts type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 betreffende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunsts type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 13 en 25, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008022384 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 68, § 10, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008201786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het brugpens type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het brugpens type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008201785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het brugpens

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008202639 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 18 juni 2008 wordt de NV "O.K. People" vanaf 18 juni 2008 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken wat betreft de volgende bijzondere categorie Deze erkenning he type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008202640 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 20 juni 2008 wordt de Gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van Moeskroen verlengd waarvan de samenstelling in de beraadslagingen van de gemeenteraad MOESKROE type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Schaarbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Huizenblok 299 » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 augustus 1974 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Schaarbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Huizenblok 318 » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 november 1964 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008031368 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Schaarbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Huizenblok 319 » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 maart 1959 en gewi type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/06/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008031367 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel tot volledige opheffing van het initieel bijzonder bestemmingsplan nr. 46-20/21 « Wijk van het Noordstation », goedgekeurd bij koninklijk beslui

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008202634 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering betreffende de zoogkoeienpremie type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008202635 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de nadere regels en de bedragen toegekend aan de producenten van het terugwerkende deel van de bijkomende betaling van het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie van inulinechicorei type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008202636 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008202637 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juni 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2008, hebben de vzw « Belgi Die zaa type bericht prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008202624 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 10 juni 2008 in zake de NV « Pépinières Pirothon » tegen Fernand Humblet en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 1. type bericht prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008011318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban. - Bericht van verbod. - Verordening nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002. - Nieuwe wijziging(...) Het type bericht prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008202641 bron ministerie van het waalse gewest Tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit Belasting op de afgedankte bedrijfsruimtes. - Bericht Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten; Gelet o Gelet op het de

document

type document prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008013023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de banken Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 juli 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt worden ben type document prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008021061 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht Agora van het Federale Wetenschapsbeleid I. Inleiding Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoerlegging goedgekeurd van het programma Agora binnen het Federale Wetenschapsbeleid Het Federale W

erratum

type erratum prom. 24/04/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008031386 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2008, blz. 13966 betreffende « Rijschool VTI Sint-Lucas Menen » dient in kolom 3 gelezen te w

arrest

type arrest prom. 09/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008003314 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008009657 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008 dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Gois, J., wonende te Sambreville, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Aarlen, voor een t Is de

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008202633 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 juni 2008 in zake het openbaar ministerie en de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, tegen G. V.R., in zake het openba « Sche

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raa type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Rijschool « Verkeersschool NV » nr. 2512, erkend volgens het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van schol type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raa type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raad type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/07/2008 numac 2008014222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raa
^