B.S. Index van de publicaties van 25 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008024306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.500 EUR aan de VZW « Inter-Environnement Bruxelles » type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 50.000 EUR aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie » type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008022411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, J., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008012909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008013047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51 en 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008024308 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.500 EUR aan de VZW « Brusselse Raad voor het Leefmilieu » type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008024307 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 50.000 EUR aan de VZW « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatst type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008202642 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 juni 2008 wordt de "GmbH Umwelt-Technik-Metallrecycling" vanaf 12 juni 2008 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 20 juni 2008 Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. 24/06/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van luchtverkeersleiders

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008031385 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Bijzonder bestemmingsplan nr. 99-04 « Groenejager ». - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2008 wordt het bijzonder bestemmingsplan nr. 99-04 « Groenejager » van de Stad Brussel goedge type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 10 « Konijnenberg » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 j

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008035966 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 30/05/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Strategische Adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere orga type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2007 pub. 25/07/2008 numac 2007036015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ratificatie van de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt in Parijs op 19 oktober 2005, en de Bijlagen I en II, en goedgekeurd bij het decreet van 20 april 2007

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202652 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202626 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opleiding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées"

decreet

type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 20/04/2007 pub. 25/07/2008 numac 2007036001 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt in Parijs op 19 oktober 2005, en de Bijlagen I en II

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008202644 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 maart 2008 in zake Said Bachraoui tegen de NV « Bakkerij F. Lefever & zonen », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 « Schendt type bericht prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008018191 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Elia Asset, met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan Deze zaa type bericht prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008202627 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 juni 2008 in zake Tine Vandendriessche tegen de NV « Roularta Media Group », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 juni 2 « Sch type bericht prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008202629 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 januari 2008 in zake M.G. tegen I.J., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 juli 2008, heeft de Rechtbank van eerste aanle « Schen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het totaal aantal attesten voor toegang tot het tweede deel van de studies van de eerste cyclus in de geneeskunde voor de academiejaren 2007-2008 tot 2011-2012

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008029290 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2007 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de Leop Niveau 1 M type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008029289 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Algemeen Secretariaat. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2007 : Worden bevorderd tot Commandeur in de Kro Niveau 1 D

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008009660 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 ; - bij het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme : 1, vanaf 1 september 2008; - adjunct-griffier bij het hof van be(...) - secretaris bi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008009661 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juni 2008 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Etterbeek, Mevr. Minnen, N., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Dit besluit treedt in werking op de dat Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008009663 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2007, dat in werking treedt op 4 augustus 2008, is aan de heer Leunen, M., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Vilvoorde. Het is hem vergund de titel Bij konin

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008202628 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 mei 2008 in zake de NV « Jan Verheyen » tegen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij , waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is (...) « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 juni 2008 wordt Mevr. Adrienne Kabimbi benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en inge Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008041707 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 357e AANVULLING Bijwerking op 10 juli 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 25/07/2008 numac 2008035973 bron vlaamse overheid Internationaal Verdrag tegen doping in de sport Preambule De Algemene Conferentie van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, hierna aangeduid als UNESCO, bijeengekomen te Parijs van 3 tot en met 21 oktob Overwegend
^