B.S. Index van de publicaties van 28 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/07/2008 numac 2008009650 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende(...) Bij koninklijk besluit type wet prom. -- pub. 28/07/2008 numac 2008009623 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 4 juli 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij **** type wet prom. 18/05/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008000650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse ve type wet prom. -- pub. 28/07/2008 numac 2008009658 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij type wet prom. -- pub. 28/07/2008 numac 2008009649 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 13 juli 2008, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** type wet prom. 30/06/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008009659 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalender

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008013102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninlijk besluit ter benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008024302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Reborn to Be alive » type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2008 numac 2008013061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 juli 2008, wordt aan de heer De Nooze, Alain, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof van B Belangh type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008024301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Oxygène » type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008024300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Association nationale des Greffés cardiaques et pulmonaires » type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vastlegging van de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kines type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 28/07/2008 numac 2008000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het bijhouden van een register voor werktijdregeling in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 28/07/2008 numac 2008013022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 juli 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad worden be

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2008 numac 2008011337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissariaat-generaal van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shanghai 2010 Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt de heer Leo Delcroix, wonende te 3600 Genk, tot adjunct-commissaris van de Be De heer Leo De

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/05/2006 pub. 28/07/2008 numac 2008031378 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de betoelaging van de erkende centra voor de permanente vorming ten behoeve van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 28/07/2008 numac 2008031382 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/120 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001 betreffende de toepassing van het decreet van 12 juli 2001 tot wijziging van diverse

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2008 numac 2008009664 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - assistent bij de griffie van het Hof van Cassatie in de functiefamilie 'administratieve ondersteuning' : 2 ; - assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Schilde (...) - assistent bij de grif

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/04/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de opleiding en het examen met het oog op het verkrijgen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid in de Duitstalige Gemeenschap

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/07/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^