B.S. Index van de publicaties van 30 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten type wet prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008009655 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens (...) type wet prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008009651 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2008 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) Bij koninklijk besluit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 wordt de heer Franky Van Massenhove, met ingang van 1 juni 2008, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de managementfunctie « Voorzitter van het Directiecomité ». Een type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008012931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel door het "Fond type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008024296 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt Mevr. Impens, Sandra, op 17 mei 2008, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functie van assistent haar toegekend bij mandaat voor een periode van twee jaar, bij d(...) type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008012871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008012891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de risicogroepen - (inspanning ten voorde type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008012892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008012872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008012433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008012902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008012901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003312 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2008 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008012778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensio type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008024290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt de heer Schoofs, Louis Joseph Cornelus, attaché A2 bij de Federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 september De h

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008013076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques . type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008021068 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit waarbij de titel van correspon-derend sterrenkundige bij de Koninklijke Sterrenwacht van België wordt verleend aan wetenschappelijke prominenten type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008022396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Benoeming van de voorzitter Bij ministerieel besluit van 27 juni 2008 wordt de heer Duymelinck, Patrick, met type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008024284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008021070 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008021069 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008031387 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot aanstelling van de leden van de jury belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunningsaanvragen om een taxidienst te exploiteren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008202716 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot erkenning als stedelijke vrije zone van de gehele omtrek van de bedrijfsruimte "Ecaussinnes-Lalaing, Marche-lez-Ecaussinnes-Feluy", waarvoor een ministerieel erkenningsbesluit is opgesteld in de zin van het decreet van 1 type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008202717 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot erkenning als stedelijke vrije zone van de gehele omtrek van de bedrijfsruimte "Gosselies-Aéropôle", waarvoor ministeriële erkenningsbesluiten zijn opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008202719 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot erkenning als stedelijke vrije zone van de gehele omtrek van de bedrijfsruimte "Zone industrielle d'Heppignies-Ransart", waarvoor ministeriële erkenningsbesluiten zijn opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 20 type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008202718 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot erkenning als stedelijke vrije zone van de gehele omtrek van de bedrijfsruimte van Lanaye en Eben-Emael, waarvoor ministeriële erkenningsbesluiten zijn opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004 betreffende d type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008202720 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot erkenning als stedelijke vrije zone van de gehele omtrek van de bedrijfsruimte "Feluy, Familleureux et Marche-lez-Ecaussinnes", waarvoor ministeriële erkenningsbesluiten zijn opgesteld in de zin van het decreet van 11 m type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008202723 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën

decreet

type decreet prom. 23/05/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité type decreet prom. 09/05/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties

document

type document prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008031358 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Bevorderingen door verhoging in graad Bij beslissing van de raad van bestuur van 20 juni 2008 wordt Mevr. Charlotte Wauters met ingang van 1 maart 2008 bevorderd door verhoging in graad tot de graad van eerste assistent in de Franse ta(...) Bij besliss type document prom. 17/04/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008027079 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de berekeningsmethode en de eisen, de goedkeuringen en de sancties op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking

erratum

type erratum prom. 08/06/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008202679 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen . - Errata type erratum prom. 01/06/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003317 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008. - Errata

arrest

type arrest prom. 01/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008002084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van de externe dosimetrie

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008031359 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Wijziging van de personeelsformatie van het GOMB-personeel De raad van bestuur van de GOMB, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gelet op het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van lid van het Beheersc - wordt Mevr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008024292 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt Mevr. Vanhoutte, Herlinde, met ingang van 1 november 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt Mevr. Hugelier, Stefanie, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 november 2007, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale O Aan bet type benoemingen prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008031360 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Niveau B Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 april 2008 wordt Mevr. Kenza Allam vast benoemd via werving in de graad van assistant in het Franse taalkader met ingang van 1 april 2008, na e(...) Bij beslissing van de type benoemingen prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008024294 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt Mevr. Casteleyn, Ludwine in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 februari 2008, in de titel van adviseur in de klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondhe Aan bet type benoemingen prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt de heer Pardon, Paul, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overh Aan bet type benoemingen prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt Mevr. Astakoff, Anne, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsd Aan bet type benoemingen prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt de heer Parent, Fabian, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 16 april 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheids Aan bet type benoemingen prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt Mevr. Lukovnikova, Marina, met ingang van 1 november 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Aan bel type benoemingen prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008024291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt de heer De Vusser, Marc, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2008, in de titel van adviseur in de klasse A3 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Ove Aan betr type benoemingen prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008 wordt de heer Capouet, Mathieu, met ingang van 1 mei 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, V Aan be

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008000653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 14 juli 2008 wordt artikel 2 van het ministerie « De i

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008015105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950. - Toetreding van Bosnië en Herzegovina Op 4 juli 2008 werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenland(...) Over

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008042407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2008 Voor de raad

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/07/2008 numac 2008054604 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Descamps, Christian Descamps, Christian Edmond Camille Fernand, geboren te Fresnes-sur- Alvorens te b
^