B.S. Index van de publicaties van 31 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008009654 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 15 juli 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008012823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de regeling voor een aanvullende vergoe type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008202574 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het hierna vermeld Burgerlijk **** wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de **** Overheid, het departement ****, **** VOOR MEER type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008002090 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie, als Staatsdienst met afz type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008007154 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Bevordering van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7131 van 12 juni 2008, worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op datum volgende op hu Landmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008018193 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling AIB Vinçotte International NV - G-025 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008018192 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner S.A., rue Hayen G-025 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008007153 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Verlenging van aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 7130 van 12 juni 2008 wordt de aanstelling in de graad van brigadegeneraal van brigadegeneraal ****. ****, op 26 mei 2008, verlengd om de functie van « **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008007152 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 7129 van 12 juni 2008 wordt kolonel **** ****. ****, op 17 juni 2008 aangesteld, in de graad van brigadegeneraal, om de functie van « **** **** of **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008000665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 15 juli 2008 wordt de heer Deladrier, David, aangewezen in de functie van korpschef van de politiezone Beloeil/Leuze-en-Hainaut voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008021074 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008012713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de aardappelverwerkende nijverhei type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008012826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overst type koninklijk besluit prom. 09/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008009656 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 december 1970 tot indeling van het grondgebied van de stad Brugge in districten voor het houden van de akten van de burgerlijke stand type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008009665 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de politierechtbanken gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de p type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008012882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008022419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008022420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 31/07/2008 numac 2008000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008003318 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 22 juli 2008 wordt de heer Desmaele, Liban, eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur van het registratiekantoor te Zaventem, bij wijze van in type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008202721 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 4 juli 2008, dat in werking treedt op 4 juli 2008, wordt de heer Richard Pakuszewski, woonachtig rue de l'Avitation 78, te 7000 Mons, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt(...) Bij ministerieel be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008035979 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008003319 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij ha Voor het t type bericht prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008202650 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 juni 2008 in zake C.C. tegen M.H., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 juni 2008, heeft de Rechtbank van eerste aanleg « Sche

document

type document prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008012953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 juni 2008, dat in werking treedt op 1 juli 2008 : worden benoemd tot 1. als verteg

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008018194 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Er zal worden overgegaan tot het aanwijzen van de mandaten van de externe leden van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerh Deze exte

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008009666 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 is benoemd tot adjunct-griffier bij het arbeidshof te Brussel, de heer Ortolani, G., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008014238 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juli 2008, wordt de heer Filip Van Vracem vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché , in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdie(...) Overeenkomstig de gec

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008043007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi Voor d

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/07/2008 numac 2008040307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2008 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2008, 112.87 punten bedraagt, tegenover 11 Het gez

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 24/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008003321 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij, ter vervanging van een lid waarvan het mandaat van rechtswege eindigt
^