B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/08/2008 numac 2008021054 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Registratie. - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van een aannemer. - Advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten De aanbestedende overheden die onderworpen zijn aan boek I van de wet 1. de r type wet prom. -- pub. 01/08/2008 numac 2008011341 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning VZW Regent Bij beslissing van 24 juli 2008, genomen in toepassing van de artikelen 3,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2008 numac 2008022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 maart 2008 wordt mijnheer Houbart, André, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 september 2008, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Mijnheer Ho type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2008 numac 2008000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 april 2008 wordt met ingang van 1 oktober 2008, de heer De Veuster, Alfons, attaché, bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioe type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008012965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 23/06/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad van de Orde van architecten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008035699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

decreet

type decreet prom. 20/06/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008202649 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Kunstendecreet type decreet prom. 03/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008202766 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken

arrest

type arrest prom. 10/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren betreffende de aanstelling van toezichthoudende personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/08/2008 numac 2008009670 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - bij de arbeidsrechtbank te Luik : 1; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen : 1; - b - bij het vredegerecht van type vacante bettreking prom. -- pub. 01/08/2008 numac 2008009668 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2008, bladzijde 11656, regel 2, is de vacante plaats van adjunct-griffier bij de politierechtbank te Tongeren, ingetrokken.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/08/2008 numac 2008009667 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 april 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 16 augustus 2008, is de heer Glaude, Ph., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/08/2008 numac 2008009671 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 september 2007, is de heer Roevens, J., erenotaris ter standplaats Brasschaat, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/08/2008 numac 2008009669 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit 30 juni 2008, is benoemd tot adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Tongeren, Mevr. Vandormael, C., medewerker bij de griffie van het arbeidshof te Antwerpen. Dit besluit treedt in werking op de Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/08/2008 numac 2008009672 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 6 juli 2007, dat in werking treedt op 6 juni 2008, is aan de heer Roevens, J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brasschaat. Het is hem vergund de titel van zi Het beroep

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 01/08/2008 numac 2008018188 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Domeinconcessie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving een aanvraag van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van een windenergiepark in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig Elke b
^