B.S. Index van de publicaties van 5 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008038027 bron raad van state Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van de Reisorganisatoren « F.B.A.A. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1977, nr. 151 Laatst beken Samenstelling type wet prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008202412 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 92/2008 van 26 juni 2008 Rolnummer 4252 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 26 april 2007 houdende bepalingen inzake de woninghuur, ingesteld door de VZW « Algemeen Eigenaars en Mede- Het Grondw type wet prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008038029 bron raad van state Algemene professionele Opticiens-Optometristenbond van België, beroepsvereniging gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In uitvoering van artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van artikel 4 van het besl Statuten type wet prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008038028 bron raad van state Belgische Vereniging voor Osteopathie, Beroepsverening van de Belgische Osteopaten, beroepsvereniging gevestigd te Brussel In uitvoering van artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van artikel 4 van het besluit v Statuten - B type wet prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008202411 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 93/2008 van 26 juni 2008 Rolnummer 4253 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 98, 99, 101, 102 en 103 (...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008011321 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008024310 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008002089 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, § 4 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de basisrentevoet toegekend op spaardeposito's als bedoeld in artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008015106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel Einde mandaat Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt het koninklijk besluit van 19 juni 2002 waarbij de heer Jan Grauls met ingang van 19 juni 2002 aangeduid wordt als Voorzitter van het Directiecomit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008031353 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beheerders van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bij ministerieel besluit van 30 mei 2008, werd de onderneming CENTRE DE FORMATION 2000 VZW erkend als beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor een per De erke type ministerieel besluit prom. 09/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en van twee plaatsvervangende leden van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. 15/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de rijwielactiviteiten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2008, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de ginkgo , gelegen Waterkasteelstraat 34, te Ukkel, bekend ten kadaster t(...) Voor de raadpleging

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008002091 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

document

type document prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008031354 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 23 juni 2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de onderneming IMTECH MAINTENANCE NV, gelegen Industrielaan 26, te 1070 Brussel, geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. Bij besli

erratum

type erratum prom. 13/12/2007 pub. 05/08/2008 numac 2008014242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorve

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008009678 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008, is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2008/2009 als volgt vastgesteld : - 26 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 22 plaatsen voor Bij koninklij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008002093 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 juli 2008 wordt de heer Luc Van Tilborgh, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur-projectmanager bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnolo Overeen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren van De verg type vergunning prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 14 juli 2008 wordt het ministerieel besluit van De verg type vergunning prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een veiligheidsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 juli 2008, wordt de vergunning tot het organiseren van een v Met de type vergunning prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren van De verg

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de r type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk beskuit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/08/2008 numac 2008014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 28/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008003320 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008
^