B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008009647 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 23 juni 2008 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behoudens tij Bij **** type wet prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008202592 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 102/2008 van 10 juli 2008 Rolnummers 4279, 4327 en 4336 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 14quinquies van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het Het Grondwe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antw type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 24 juli 2008 wordt aan de heer Carlier, Freddy, op zijn verzoek, met ingang van 1 oktober 2008, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie-korpsch Hij wor type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008021077 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008021076 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 24 juni 1948 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008024303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antw type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antw type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antw type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008003323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antw

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008003324 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 2, 18 en 19 van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 02/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 07/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008022414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 april 2007, worden beschermd als monument de volgende delen van het appartementsgebouw « Les Pavillons français » gelegen Notelaarstraat 282, te Schaarbeek - de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008202799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering

decreet

type decreet prom. 23/05/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008202798 bron vlaamse overheid Decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2009 van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008024254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Interministeriële Conferentie Aanhangsel nr. 3 bij het Protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2005 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbelei Gelet

document

type document prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanwijzingen Bij besluit van 24 juni 2008 van de Voorzitter van het directiecomité wordt Mevr. Machteld Ory, klasse A3, aangewezen in de hoedanigheid van tweetalig adjunct bij de eentalige Franstalige directeur-generaal van de Direc Bij be type document prom. 17/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031388 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Goedkeuring van het ontwerp van bijzonder bestemmingsplan in het gebied van gewestelijk belang nr. 1 Helihaven

erratum

type erratum prom. 05/06/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid. - Erratum

arrest

type arrest prom. 02/06/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008022345 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type arrest prom. 18/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008202784 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 4 januari 2008 betreffende het tijdelijk verhogen van het maximaal toegestane percentage traditionele diervoeders in de biologische productiemethode

beschikking

type beschikking prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031361 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het protocol bij het Verdrag van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij de besluitvorming en toegang tot de rechtspraak inzake milieuaangelegenheden, betreffende de registers inzak type beschikking prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg type beschikking prom. 10/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031374 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toega type beschikking prom. 10/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 type beschikking prom. 10/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet type beschikking prom. 10/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 15 juli 2008 wordt de heer Muyldermans, Jean, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Grimbergen met ingang van 21 februari 2008. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 18 juli 2008 wordt de heer Bedert, Philippe, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 3 mei 2008.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2008 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van - wordt de type vacante bettreking prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2008 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van - wordt de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008009681 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2008, is de aanwijzing van Mevr. Reyniers, D., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij Bij kon

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008024299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt de heer Smetz, Serge, met ingang van 1 augustus 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché op het Franse Taalkader bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veil Aan be

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2008 erkend in toepassing van artikel 3, type lijst prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008018200 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 mei 2008 en 31 mei 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008018199 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 juni 2008 en 30 juni 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lijst prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2008 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde Beke type lijst prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2008 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd De hier

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008000685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 juli 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren van De ver type vergunning prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering tot vergunning Bij ministerieel besluit van 16 juli 2008 wordt de vergunning

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008009682 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie De aanwijzing van de heer Parmentier, C., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, is hernieuwd voor een termijn met ingang van 1 september 2008 en eindigend op 31 december 2008. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008009684 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De aanwijzing van de heer Devestel, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 5 septe type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008009683 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel De aanwijzing van Mevr. Balis, G., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 september 2008.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/08/2008 numac 2008202590 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 101/2008 van 10 juli 2008 Rolnummers 4199 en 4274 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 6, 7, 8, 10, 14 en 16 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 december 2006 houdende wijziging van het Het Grondwe
^