B.S. Index van de publicaties van 7 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008012717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2008 numac 2008011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunning Een koninklijk besluit van 18 juli 2008 verleent een wegvergunning met index : 7.E.E./235/56551quater aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van vier bovengrondse type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008012863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008012964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1979 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008012711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding t type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008012897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds vo type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008012720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008012896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds vo type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008012721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 10 februari 2008 waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008012635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008012739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008011331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008011332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

decreet

type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

document

type document prom. -- pub. 07/08/2008 numac 2008013062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de casinobedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 juli 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbla worden be

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2008 numac 2008022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 1° als

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/08/2008 numac 2008009688 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekking - notaris ter standplaats : - As : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2007. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, Bij dit schrijve

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/08/2008 numac 2008024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt de heer Grogna, S., in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 augustus 2006, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsd Aan be

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/08/2008 numac 2008000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 juli 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 07/08/2008 numac 2008000687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 14 juli 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren van een De verg type vergunning prom. -- pub. 07/08/2008 numac 2008000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 14 juli 2008 worden in artikel 1 van het minist Artikel type vergunning prom. -- pub. 07/08/2008 numac 2008000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend
^