B.S. Index van de publicaties van 8 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 bron federale overheidsdienst financien Wet ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 46 type wet prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008202410 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest ****. 94/2008 van 26 juni 2008 **** 4153, 4159, 4161, 4162, 4165, 4166, 4168, 4169 en 4170 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het koninklijk **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008012530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de ris type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008012828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008013180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling als Voorzitter van het Directiecomité bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 wordt Mevr. Carole Coune, in de hoedanigheid van Voorzitter van het Directiecomité va Overeenko type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008012691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toel type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008012640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008012692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008012580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008012584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de contracten van bepaalde duur of duidel type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008012586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008012729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008022434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 36, § 3, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008007157 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7142 van 19 juni 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanvullingsoff Hij gaat op de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008013105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van cursusmodules van de aanvullende vorming opgelegd aan de preventieadviseurs en van een cursusmodule « aanvulling tot coördinator » Bij ministerieel besluit van 26 juni 2008 worden de multidisciplinaire basismodule, de specialisati type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

decreet

type decreet prom. 19/06/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008202805 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten met gangbare en biologische teelten

bericht

type bericht prom. 01/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008027080 bron waalse overheidsdienst Voorlopige administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit. - Bedrag van het kijk- en luistergeld dat geïnd dient te worden voor de periodes die in de loop van het jaar 2009 beginnen. - Bericht type bericht prom. 01/08/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage C bij de Ministeriële Richtlijn MFO-2 van 2 augustus 2005 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie

document

type document prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008013107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenningen van de aanvullende vormingen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministeriële besluiten van 26 juni 2008 worden de aanvullende vormingen opgelegd aan de preventieadviseurs, ingericht door de hieronder vermelde instellingen er Voor de raa type document prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008013106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlengingen van erkenningen van aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministeriële besluiten van 24 juni 2008 worden de erkenningen verleend aan de aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veilig Voor de r type document prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008013017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Medaille : De heer Bachy, Yves, te Beloeil; De heer Bollen, Claude, te Vorst; De heer Gyssels, Henri, te Anderlecht; De heer Halkin, Jacques, te Anderlecht; De heer Renquin, Christian, te Orp-Jauche; De heer Van (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008013019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 maart 2005 wordt de heer Otte, André, tot Ridder in de Kroonorde benoemd. Zilveren Palmen : De heer Cornet, Léon, te Aarlen; De heer Louis, Ren(...) De heer Thomas, Pierre, te Meix-devant-Virton. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008013018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Orde van Leopold II. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 maart 2005 worden de heer De Backer, Herman, te Vrasenen, en de heer Niset, Jacques, te Marcinelle, tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Zij nemen vanaf 15 november 200

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008009690 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers : 1; - bij het vredegerecht van het kanton Eigenbrakel : 1; - hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings De kandidaturen voo type vacante bettreking prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008009696 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende(...) Hij zendt eveneens aangetekend,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008009689 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007, in werking tredend op 31 augustus 2008 's avonds, is Mevr. Collet, M.-A., griffier bij de arbeidsrechtbank te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspr Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008009695 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriele besluiten van 31 juli 2008 : - is het verzoek tot associatie van de heer Levie, E., notaris ter standplaats Schaarbeek, en van Mevr. Guyaux, N., kandidaat-notaris, om de associatie « GUYAUX & Mevr. Guyau type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008009694 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 juni 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 4 september 2008, is Mevr. Gepts, A.-M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, benoemd Bij k

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008009697 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest met nummer 185.224 van de Raad van State van 8 juli 2008, wordt het koninklijk besluit van 16 juli 2004 houdende de benoeming van de heer Jean-Fabien De Clercq tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008202726 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 105/2008 van 17 juli 2008 Rolnummer 4272 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 21 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, ingeste Het Grondwe

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen vann motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008014249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 08/08/2008 numac 2008014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de ra
^