B.S. Index van de publicaties van 11 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008202729 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 108/2008 van 17 juli 2008 Rolnummer 4328 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 369, 20°, en 381, laatste streepje, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstruct Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risic type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt aan de heer Berton, Edouard, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone Be Hij wor type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verplichting van het aanbrengen van een waarschuwing op magnetisch speelgoed type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008013004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering v type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008009679 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E pI. - Penitentiaire Inrichtingen Personeel Bij koninklijk besluit van 7 juli 2008, is Jacob Nathalie, stagedoend attaché-psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal E PI - Penitenti type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering v type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de aanvullende werkloosheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008201792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds v type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering v type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitker type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 werd met ingang van 1 juni 2008, Mevr. Baetens, Anna, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting, « Bevolking en Veiligheid ».

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer van taxi's

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008202821 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008202825 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2007 tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

decreet

type decreet prom. 17/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008202824 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 150bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium door het invoeren van een uiterste termijn voor het stedenbouwkundig attest nr. 1 type decreet prom. 10/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008202683 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk, wat de beperking van de subsidiëring tot de instituten betreft type decreet prom. 15/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008202802 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, opgemaakt in Warschau op 16 mei 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2008-2009 Met toepassing van artikel 2, van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, Bereke type bericht prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008018205 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jean-Marie Plasschaert, wonende te 9820 Merelbeke, Bosstr Dit besl

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008202725 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2008 van 17 juli 2008 Rolnummers 4228 en 4241 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 39, a), van de programmawet van 27 december 2006 (wijziging van artikel 6, eerste lid, van het Wetboek van d(...) Het Grond

document

type document prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008013021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit. - Benoemingen Bronzen penning : De heer Clapdorp, Eric, te Le Roeulx; De heer Tasset, Jean, te Zemst; De heer Van Mechelen, Leo, t(...) type document prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008031398 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 25 juni 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « SITA RECYCLING SERVICES NV », gelegen Lilsedijk 19, te 2340 Beerse, gere Bij de b

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeensc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2008-2009

erratum

type erratum prom. 18/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008013200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. - Erratum type erratum prom. 18/06/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008009687 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake bepaalde huurgeschillen. - Erratum type erratum prom. 04/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008002094 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post. - Erratum

arrest

type arrest prom. 17/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008000674 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende de minimumcriteria waaraan röntgenapparatuur voor diagnostisch gebruik in de diergenees-kunde dient te voldoen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Erkenning Bij ministerieel bes Deze er type erkenning prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Erkenning Bij ministerieel be type erkenning prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Erkenning Bij ministerieel be type erkenning prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Erkenning Bij ministerieel bes Deze er

registratie

type registratie prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008031397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 17/07/2008, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming AXIMA SERVICES NV, gelegen Koning Albert II laan 30, bus 28 te 1000 Brussel, geregistreerd als koeltechnisch bedri De regi type registratie prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 25 juni 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « Autotransport De Wilde Gebroeders BVBA », gelegen te Bruss Bij de b

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008202727 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 106/2008 van 17 juli 2008 Rolnummer 4316 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 22 tot 26 van het fiscaal decreet van het Waalse Gewest van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valor Het Grondwe type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/08/2008 numac 2008202728 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2008 van 17 juli 2008 Rolnummer 4317 In zake : het beroep tot vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 22 maart 2007 « houdende instemming met de Overeenkomst van 16 december Het Grondw
^