B.S. Index van de publicaties van 13 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008009675 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008202409 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008 Rolnummers 4188 en 4191 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 4, 5, 6, 7, 9, 26, 39, 42, 44, 53, 55, 58, 74 en 77 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet Het Grondwe type wet prom. 24/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende instemming met het avenant van 28 december 2006 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomi type wet prom. 24/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende instemming met het avenant van 20 september 2007 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconom type wet prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008009677 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008 is machtiging verleend aan : ****. **** ****, **** **** ****, geboren te ****, district ****, op 29 **** de heer **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008012722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de tegemoetkomingen van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklie type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2008 betreffende de modaliteiten en het programma van het vergelijkende examen betreffende de beroepsbekwaamheid voor de benoeming van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008012675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008022448 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het Kringloopfonds worden goedgekeurd type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008009700 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008, wordt de heer Werner Vanhout, attaché, klasse A1, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in het Nederlandstalige taalkader, tot de kl Bij ko type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008012971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008000656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008 wordt de detachering van de heer Guido Jacobs, eerste auditeur-afdelingshoofd, bij de Algemene diensten van de Raad van State met ingang van 1 juli 2008 voor één jaar verleng type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008024323 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2008, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008024314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2008 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008022353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008013033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aa type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008013034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 betreffende type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008012723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008012733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een overgangsregeling inzake pensioen ten voordele van de arbe type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008012734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoed

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002095 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit betreffende de gesteldheid van de gerechtsbrief type ministerieel besluit prom. 05/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002085 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot instelling van een Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 06/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002092 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals b type ministerieel besluit prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008013075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008011355 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2007, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202747 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 1999 houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/08/2008 numac 2008031403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de islamitische gemeenschap BADR, met zetel gevestigd te 1080 Brussel, Ribaucourtstraat 108 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modellen van begrotingen en rekeningen te gebruiken door de islamitische comités en houdende regeling van de boekhouding van de islamitische gemeenschappen van het Brussels Hoofdst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van het controlepersoneel bij de MIVB type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/08/2008 numac 2008031402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de islamitische gemeenschap Al Karam, met zetel gevestigd te 1190 Brussel, Neerstallesteenweg 52 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de milieuattesten en milieuvergunningen worden afgegeven door het Brussels Instituut voor Milie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/08/2008 numac 2008031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de islamitische gemeenschap Bangladesh Islamic Cultural Centre, met zetel gevestigd te 1050 Brussel, Waversesteenweg 269 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/05/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008031406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2006 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Economische en Sociale Raad vo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/05/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008031405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/08/2008 numac 2008031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de islamitische gemeenschap FATIH, met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Haechtsesteenweg 88 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 13/08/2008 numac 2008031401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de islamitische gemeenschap « Association sociale et culturelle aux Turcs résidant en Belgique » , met zetel gevestigd te 1070 Brussel, Auguste Gevaertstraat 39 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008031407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202749 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel, bij arbeidsovereenkomst aangeworv type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202750 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202822 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Four à chaux Waroquier" te Dour

decreet

type decreet prom. 25/04/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202756 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen "informatie- en communicatietechno type decreet prom. 15/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202828 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende coördinatie van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie in het Frans en in het Duits type decreet prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202737 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202829 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende coördinatie van de Waalse Huisvestingscode in het Frans en in het Duits

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beroep. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2005, houdende benoeming van de leden van de raad van beroep type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Centrale paritaire commissie van de psycho-medisch-sociale centra. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007, ho type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Hogere Instituten voor Architectuur. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2008, worden, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 2008, houdende benoeming van de vo

erratum

type erratum prom. 22/03/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het gebruik van de kapitalen die voorkomen van het fonds B2 door het Woningsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn verrichtingen van aanvullende hypotheekleningen voor jonge gez type erratum prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. - Bijzonderbestemmingplan n° 60ter « Gulledelle ». - Ontwerpplan weigering van goedkeuring. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2008, blz. 37089, nr. 31366, dient de publicatie als nietig beschouwd type erratum prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 13 en 25, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008 wordt Mevr. Anja Somers, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008 wordt Mevr. Greta Scheveneels, statutair bestuurlijk attaché, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008000659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008 wordt Mevr. Nathalie Van Leuven, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008 wordt de heer Wouter De Cock, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008 wordt de heer Bert Thys, eerste auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008009703 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2008 is het verzoek tot associatie van de heer Flies, P., notaris ter standplaats Hamme, en van Mevr. Flies, E., kandidaat-notaris, om de associatie « Paul Flies & Ellen Mevr. Fli type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008009702 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 juli 2008 is Mevr. Spits, S., plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, benoemd tot effectief assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseer Bij k

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/08/2008 numac 2008000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2007 wordt de vergunning De He

erkenning

type erkenning prom. 30/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008018202 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^