B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008009685 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt type wet prom. 24/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008009692 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een immuniteit van tenuitvoerlegging ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire autoriteiten type wet prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008018195 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 7,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fon type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fon type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, houdende het sectoraal model loopbaanplanning (1) type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het artikel 6, § 3, van het na type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van en coördinatie van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, inzake de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen (1

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008003333 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing, in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/06/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun inzake pre-activiteit en de steun voor studies en diensten van externe consultants type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/06/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor algemene investeringen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/06/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008031422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen bestemd voor de kinderdagopvang type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/06/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor omkadering en kennisoverdracht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/06/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de definitie van de onderneming en van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/06/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008031419 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun bij aanwerving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008036004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004, gewijzigd bij de decreten van 3 juni 2005, 22 december 2006 en 20 juni 2008

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008202836 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 tot bepaling van de integrale voorwaarden voor de opslag van brandbare vloeistoffen in vaste houders, met uitzondering van installaties voor bulkopslag va type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008202847 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Plombières type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008202846 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2006 tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieu-i type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008202848 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders van het Waalse Gewest binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Luik

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008202855 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 juni 2008 in zake Samira Saidi tegen de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers , waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingek(...) « Schen

document

type document prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008202837 bron waalse overheidsdienst "Commission wallonne pour l'Energie" Bij beslissing van de Waalse Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, van 24 juli 2008 wordt de heer Francis Ghigny tot voorzitter benoemd voor een m(...) Elke belanghebbende persoon kan binne

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge raden van de Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 2008, worden in artikel 20, eerste lid, 6°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 houdende benoem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, gevestigd Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat gemaakt door type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, gevestigd Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat gemaakt door type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsd

erratum

type erratum prom. 13/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008022450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type erratum prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008009691 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum In het Belgisch **** **** 235 van 31 juli 2008, bladzijde 40449, **** tekst van het koninklijk besluit van 15 juli 2008, aan de genaamde ****, **** **** op de ****

arrest

type arrest prom. 02/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008009707 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 juli 2008, dat in werking treedt op 31 augustus 2008, is het aan de heer Ladrière, G., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, vergund de titel van het ambt van procureur-generaal bij h Bij k

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008202838 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 juni 2008 in zake de bvba « Nuance Communications International » tegen Michael Ziegler, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008202839 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij twee arresten van 24 juni 2008 in zake respectievelijk An Corten tegen de nv « Anamip » en de bvba « Benadin » tegen Maddy Van Emelen, waarvan de expedities t « S

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008018196 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 4 juli 2008 wordt Mevr. Brasseur, Séverine, met ingang van 20 februari 2008, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché bij het Federaal Agentschap voor Gen Aan b

overeenkomst

type overeenkomst prom. 28/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 14/08/2008 numac 2008202894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst
^