B.S. Index van de publicaties van 18 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008009686 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008 is machtiging verleend aan : ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ***** er beiden wonende, type wet prom. 10/04/1992 pub. 18/08/2008 numac 2008000631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008009705 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2008 De Federale O De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008040001 bron federale overheidsdienst financien Muntfonds Toestand van het Muntfonds op 31 december 2006 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdienst BALANS type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 juli 2008 wordt, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 augustus 2008, aan Mevr. Bernadette Bosser , attaché bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, B(...) Ze type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008202794 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 april 2008 wordt de heer Gabriëls Wouter, gewezen Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold I Hij ne type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunic type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een voorzitter van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 31/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type ministerieel besluit prom. 23/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008024317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 07/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008202849 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van het huishoudelijk typereglement van de adviescomités van huurders en eigenaars bij de openbare huisvestingsmaatschappijen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008202866 bron waalse overheidsdienst Autonome Haven van Charleroi Bij ministerieel besluit van 10 juli 2008, dat in werking treedt op 15 juli 2008, wordt de heer Fabrice Delle Monache ter vervanging van de heer Eric Wartel tot 10 augustus 2010 aangewezen als plaatsvervangend bestu type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008202850 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de modaliteiten tot kennisgeving en bekendmaking van de beslissingen betreffende de kandidaat-huurders en de huurders, alsook de beslissingen tot toekenning van woningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008202810 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie en de werking van de ombudsdienst van de consortia volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008202851 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008, dat in werking treedt op 1 augustus 2008, wordt de heer Pierre Paquet, attaché, door verhoging in graad bevorderd tot de graad van eerste attaché. Bij besluit van de Waalse R Bij besluit v

decreet

type decreet prom. 15/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008202852 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, gedaan te Straatsburg, op 9 september 1996

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/06/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 63. - Berekening van het ziektecontingent van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008021078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

beslissing

type beslissing prom. 30/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008003336 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit

document

type document prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008022453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - Increlex, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 7 augustus 2008, die in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2005 betreffende de adoptie

erratum

type erratum prom. 24/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008003342 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2008 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad. - Benoeming. Verlenging Bij koninklijk besluit van 19 februari 2008 werd Mevr. Beatrice Homans benoemd tot lid van de Consultati Bij koni type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008003334 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Hugo Lasat be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008009710 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008009708 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 8 juli 2008 is de aanwijzing als effectief lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Vlaams-Brabant van de heer De Meutter, J., hernieuwd voor de duur Het b type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008009709 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 18 september 2008, is de heer Debucquoy, H., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, aangewezen Bij k

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008202863 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 30 juni 2008 in zake het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen tegen Anna Bodzenta, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008202862 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 30 juni 2008 in zake Maria Uten tegen Hans Aerts en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 juli 2008, heeft het Hof v 1. « Sc type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008202867 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 25 juni 2008 in zake het openbaar ministerie tegen M.P. en H.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 juli 2008, heeft het H « 1. Sc

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Statistiek en Economische Informatie Cijfers van de werkelijke bevolking, per gemeente, op 1 januari 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitbreiding van het tijdelijke toepassingsgebied van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 18 juni 2004 tot aanstelling van de leden van de raad van beroep

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2008 numac 2008014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra
^