B.S. Index van de publicaties van 20 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/04/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2007 pub. 20/08/2008 numac 2008000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008041308 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2007 pub. 20/08/2008 numac 2008000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008012963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008012962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008000695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt met ingang van 1 juni 2008, Mevr. Van Der Meeren, Geneviève, attaché in de klasse A1, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 in de vakrichting Bevolking en Veilig type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008021063 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 wordt de heer D'Hondt, Hans, met ingang van 1 juli 2008, aangeduid als Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister. Een beroep tot nieti

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/08/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de opplooibare buggy Banimi 303, geproduceerd door de firma BAYTEX

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008202791 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding "Master of Tropical Natural Resources Management" van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008035985 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving die de werking van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen regelt type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008202840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor toestemming voor en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008202752 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008202886 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2008 waarbij de lijst wordt samengesteld van de beschermde goederen waarop het "Institut du Patrimoine wallon" zijn beheersopdracht vervult type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008202900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 285, 290 en 292 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008018210 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B type bericht prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008018208 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Ulburghs, Godelieve en Ulburghs, Marc, beiden woonplaats k Dit bes type bericht prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008018209 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 CVA

erratum

type erratum prom. 04/08/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008021084 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008009711 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 juli 2008 is de heer Tailly, P., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Diksmuide. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuel

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008202913 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 26 juni 2008 in zake Tim Sannen tegen de nv « Zurich » en de nv « Vivium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 juli 2008, « S

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008042008 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Huishoudelijk reglement van het Directiecomité HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. De samenstelling van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, hierna genoemd « het Directiecomité », wordt bepaald Art.

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raad type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Sinds 19 mei 2008, werd de erkenning nr. 2023 van de autorijschool « Auto-école des Ardennes » ingetrokken. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raad type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 20/08/2008 numac 2008014256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raad
^