B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008003345 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Reg type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2008 numac 2008013210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 juli 2008 wordt aan de heer Verplancke, Walter, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2008 numac 2008013212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 juli 2008 wordt aan Mevr. Van Der Helst, Katharina, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrech type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2008 numac 2008013208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 juli 2008 wordt aan de heer De Batselier, Walther, op het einde van de maand september 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het amb type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2008 numac 2008013188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008 worden : Vanaf 1 maart 2008 v als verte type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassing type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008012753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008012724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008012726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de opeenvolgende arbeidscontracten type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008012725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008012555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008012686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissies voor de beroepsbekwaamheid van de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de eindafwerkingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de algemene aannemingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 19/08/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/05/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 23 en 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202751 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202753 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202934 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van toelagen voor afvalpreventie en -beheer aan de ondergeschikte besturen

decreet

type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202923 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening voor innovatie door middel van innovatiepremies type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202935 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (afgekort "S.A.A.C.E) (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 21/08/2008 numac 2008000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Interministeriële omzendbrief PLP 44 betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw Aan de Da

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/08/2008 numac 2008013206 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Dendermonde Bij beschikking van 16 juli 2008 werd de heer Walther De Batselier, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 22 s

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/08/2008 numac 2008013209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brugge, ter vervanging van de heer Walter Verplancke vanaf 1 september De b type vacante bettreking prom. -- pub. 21/08/2008 numac 2008013211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van Mevr. Katharina Van Der Helst De b De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 21/08/2008 numac 2008013207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van de heer Walter De Batselier vanaf 22 september De b type vacante bettreking prom. -- pub. 21/08/2008 numac 2008011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector Standplaats

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/08/2008 numac 2008009712 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 augustus 2008 : - is aan Mevr. Guffens, H., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zak - is Mevr.
^