B.S. Index van de publicaties van 22 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad type wet prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de spoorlijn 51B/1 van de vertakking Ter Doest tot de vertakking Boudewijnkanaal, en gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge van algemeen nut w type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Beweging van 15 november 2007 Bij koninklijke besluiten van 15 juli 2008 worden navermelde onderscheidingen verleend : Kroonorde Officier De heer Claerbout, Bart, attaché Mevr. Daenekind De heer Mahieu, Ronny type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008014244 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Nationale Orden Beweging van 15 november 2007 Bij koninklijke besluiten van 15 juli 2008 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer Ledouble, Albert, adviseur; De hee De heer Rawart, Lucien type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008018207 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselket type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008024315 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, voor het opmaken en het bijhouden, in 2008, van het Nationaal Register voor Antropogenetica

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verord type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verordening van 17 maart 1999 tot uitvoering van artik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/04/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008202872 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in V

decreet

type decreet prom. 18/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008202857 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft de hoeveelheid gratis ontvangen elektriciteit, van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat betreft de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienetwerk type decreet prom. 27/06/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008202891 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging , aangenomen op 22 april 2005 (1)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008009715 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Addendum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2008, pagina 43650, van de vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Tongeren, dient volgende zin toegevoegd te worde « In t

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008009713 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2008 : - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : - Mevr. Caes, I., advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Mevr. Verha

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 31 juli 2008 worden in artikel 1 van het minist Artikel type vergunning prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2008 wordt artikel 2 van het mi « De i

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008002097 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjuncten van de directeur van de dienst voor Administratieve Controle (niveau A) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (Ref. : AFG08016) Na deze selectie wordt een (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008002098 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren Frans-Nederlands-Duits (niveau A) voor de Centrale dienst voor Duitse vertaling - FOD Binnenlandse Zaken (Ref. : AFG08022) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagde(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008002099 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige analisten programmeurs (m/v) (niveau A) voor het Nationaal Geografisch Instituut (Ref. : AFG08023) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, d(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008002103 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen Kinderdagverblijf (niveau B) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA) (Ref. : ANG08851) Na deze selectie wordt een (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008002100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken overheidsopdrachten (niveau A) voor het Fonds voor de Beroepsziekten (Ref. : ANG08052) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig b(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008002105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés CITES junior (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Ref. : ANG08880) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, (...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008002102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés - specialisten bouwkundige en technische installaties (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (Ref. : ANG08850) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 gesla(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008002104 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken Kinderdagverblijf (niveau B) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA) (Ref. : ANG08852) Na deze selectie wordt ee(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008002101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés dienst Werken (niveau A) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (Ref. : ANG08825) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008002096 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur e-HR (klasse A31) voor de FOD Personeel en Organisatie (Ref. : MNG08818) Opgepast! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federaal statutair (...) Toelaatb

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008043008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008014247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008014248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008003340 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 298 van 15 juli 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008003338 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 626 van 18 juli 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008003337 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 610 van 18 juli 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008003339 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 489 van 10 juli 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 29/06/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008003284 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Super Monopoly », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 22/08/2008 numac 2008003347 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Monopoly » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Monopoly », een door de Nat - v
^