B.S. Index van de publicaties van 26 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/08/2008 numac 2008011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Registratie MCE BANK GMBH Bij beslissing van 1 augustus 2008, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met Voor de raa type wet prom. -- pub. 26/08/2008 numac 2008009704 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 24 juli 2008 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** **** type wet prom. -- pub. 26/08/2008 numac 2008009680 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008022455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 1 type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008012925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008012879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008012431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar in uitvoering van artikel 15, § 1 type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008013199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de vrije beroepen type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008013103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008012876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/06/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2008 numac 2008013205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008012877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008012899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008012524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008012966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 13, § 3, 2°, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum va

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008202910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

decreet

type decreet prom. 10/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008202885 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het toeristische logies type decreet prom. 17/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008031436 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en met de Slotakte, ondertekend te Lissabon, op 13 december 2007 type decreet prom. 12/06/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008031434 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen « Wall type decreet prom. 18/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de inschrijvingen van de leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs en tot bevordering van de sociale gemengdheid binnen de schoolinrichtingen type decreet prom. 12/06/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008031432 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Confederatie, anderzijds, voor de bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die de financiële belangen scha type decreet prom. 27/06/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008202903 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend in Moskou, op 22 december 2004 type decreet prom. 27/06/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008202904 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 184 betreffende de veiligheid en gezondheid in de landbouw, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar negenentachtigste zitting in Genève, op 21 juni 2001 type decreet prom. 12/06/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008031433 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 type decreet prom. 12/06/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008031431 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, gedaan te New-York op 31 oktober 2003 type decreet prom. 12/06/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008031435 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Stabilisatie en Associatie-Akkoord tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 2006

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 26/06/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008031429 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/1130 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 18 oktober 2001 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 12 juli 2001 van de Franse Gemeenscha

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/08/2008 numac 2008009722 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Verviers : 1; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - bij de arbeidsrechtbank te Luik : 1; - bij - bij het vredegerech

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/08/2008 numac 2008009721 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008 wordt het artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 november 2007, waarbij de heer Van Camp, A., griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in r Bij kon
^