B.S. Index van de publicaties van 27 augustus 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2008 numac 2008014266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juli 2008 wordt aan dhr Sébastien Colmant ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 augustus 2008. type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008013000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie voor 2008 type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008012975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008012998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven werk type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008012999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de verlenging van het bestaand sectoraal brugpensioenakko type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008012895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de anciënniteittoeslag type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008012941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008012942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008012894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008012893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de verlenging van het sectoraal brugpensioenakkoord voor type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 juni 1991 tot bepaling van de criteria die de afbakening mogelijk maken van geografische gebieden die door een zwaar ongeval bij bepaalde industriële activiteiten zouden kunnen worden get

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen waarvan het advies is vereist met het oog op het verkrijgen van steun bij rekrutering type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegaties van handtekeningen toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de uitvoering van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter be type ministerieel besluit prom. 08/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen waarvan het advies is vereist met het oog op het verkrijgen van preactiviteitssteun type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria waarmee door de exploitant moet rekening gehouden worden bij het afbakenen van het gebied dat door een zwaar ongeval zou kunnen worden getroffen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031418 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het nieuw algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds en tot opheffing van het besluit van 5 april 2004 houdende het algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van niet-subsidieerbare posten in de bedragen van de subsidieerbare investeringen in toepassing van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008202911 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2001 houdende de toekenning van een subsidie aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als tegemoetkoming in d

decreet

type decreet prom. 18/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008202893 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel II van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 04/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008202899 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter, wat het toepassingsgebied betreft type decreet prom. 18/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008202892 bron vlaamse overheid Decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling type decreet prom. 20/06/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008202901 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Kigali op 16 april 2007

document

type document prom. -- pub. 27/08/2008 numac 2008018212 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Domeinconcessie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving twee aanvragen van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van windenergieparken in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig Deze a

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/08/2008 numac 2008029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beheer van het Waarborgfonds voor de schoolgebouwen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 mei 2008 wordt de heer Thierry MAILLEUX tot afgevaardigde van de Regering belast met het toezicht op het behee

erratum

type erratum prom. 22/05/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031430 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/930 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/05/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031316 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/1131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking
^