B.S. Index van de publicaties van 28 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008009676 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 wet betreft de verschoonbaarheid van voormalige echtgenoten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examens voor het behalen van bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart In uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retrib De theor type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008013213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 4 en 22 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact en tot invoeging van een artikel 4bis in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008013146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008013097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vakbondspremie voor de werknemers in de diamantnij type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008013214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 2bis, 2ter en 12bis van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en tot invoeging van een artikel 14bis i type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008013101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een anciënniteitspremie aan de werkn type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008013002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerskost type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008000758 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2006 betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen moet voldoen type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008012989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende instelling van een aanvullende werkloosheidsuitkering aa type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008013145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de hospitalisatieverzekerin type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008013013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van nadere maatregelen ten voordele v type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008009720 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 150.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008003327 bron federale overheidsdienst financien Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2007 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2007 tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties. - E2 U/AGR/ORGA/D11/OCB/2008 type ministerieel besluit prom. 12/08/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008024332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2008 type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van het bestek voor het rollend materieel type ministerieel besluit prom. 18/08/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008003348 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2005 tot aanduiding van de leden-raadgevers van de commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn verrichtingen van aanvullende hypotheekleningen voor jonge gez

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008036023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008202926 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan de logiesverstrekkende bedrijven moeten voldoen en het besluit van de Vlaamse Reger type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008202914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma De Soeverein

decreet

type decreet prom. 20/06/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008202902 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel, op 12 december 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge raad voor studietoelagen en studieleningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor de Hulpverlening aan de Jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2008 wordt de heer Robert DETHIER tot lid van de Gemeenschapsraad voor de Hulpverlening aan de Jeugd benoemd ter v

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 22 juli 2008, wordt de vergunning tot het exploiteren van De verg type vergunning prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2008 wordt het ministerieel besluit De verg type vergunning prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008000749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering tot uitbreiding Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2008 wordt de uitbre

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de bekendmaking der toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890. 2) Protocol tot wijziging, Opzeggi

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de bewakingsonderne Worden type erkenning prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de bewakingsonderne Worden type erkenning prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 25 juli 2008 wordt de bewakingsonderne Worden

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008007159 bron ministerie van landsverdediging Huishoudelijk reglement van de Directieraad van het Ministerie van Landsverdediging Artikel 1. De samenstelling van de Directieraad wordt bepaald door artikel 53 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspe De raad

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi Voor d type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi Voor d type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008014265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Voor de

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 28/08/2008 numac 2008011371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-08/0023 : TECTEO/BeTV Op 21 augustus 2008 ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een c Volgens
^