B.S. Index van de publicaties van 29 augustus 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008003354 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 november 2007 tot instelling van het mechanisme tot verl Op 29 augu type koninklijk besluit prom. 22/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008000731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008022465 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, 14, c), 14, i), en 14, l), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor ge type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008013073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en tot ko type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008022464 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 15, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2007 tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de renovatie van gemeentelij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/04/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202835 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning in het kader van Toerisme voor Allen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008036031 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige regelgeving betreffende de jacht

decreet

type decreet prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008027084 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu Afdeling Natuur en Bossen. - Directie Boshulpbronnen Milieubestand van de boomsoorten en pedologische kaarten In samenhang met het decreet van 15 juli 2008 h - Het milieu type decreet prom. 09/05/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale bet type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende wijzigingen van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202908 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenzeventigste zitting in Genève, op 25 juni 1985 type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202927 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding type decreet prom. 20/06/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202909 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte, en de Slotakte, ondertekend in Brussel, op 25 juli 2007 type decreet prom. 20/06/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202912 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend in Brussel, op 12 juli 2006 type decreet prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202906 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzestigste zitting in Genève, op 22 juni 1981 type decreet prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202905 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en de Bijlage, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar drieënvijftigste zitting in Genève, op 25 juni 196 type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202915 bron vlaamse overheid Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 houdende toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso type decreet prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202907 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202941 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de zorg- en bijstandsverlening

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008202861 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 juni 2008 in zake Annelies Creus en « Het Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen » tegen het openbaar ministerie en anderen, waarvan de expeditie ter g 1. «

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française en Haina type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot machtiging van herstructureringen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2005 tot benoeming van de voorzitters en personeelsleden die de samenstelling uitmaken van de interzonale aanstellings type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles » vanaf h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole catholique Charleroi-Europe" vanaf het academiejaar 20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de « Académie royale de Médecine de Belgique » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2006 tot vastlegging van de lijst van bijkomende masters die voldoen aan de behoeften inzake specifieke opleiding in type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de modellen voor de diploma's en hun toevoegsel uitgereikt door de Hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies me type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 januari 2002 houdende algemene regeling en tot vaststelling van de modaliteiten van subsidiëring van de gespecialiseerde opva

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008009726 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2008; - Essen : 1 (vanaf 1 april 2009); - Brussel (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008009727 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1 Nederlandstalige; - plaatsvervangend assessor Deze plaat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008009731 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 26 augustus 2008 : - is aan de heer Gossiaux, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunc Dit besl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008009728 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 mei 2008, is een verlof wegens opdracht, voor de duur van één jaar met ingang van 20 april 2008, verleend aan : - de heer Van Craen, G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/04/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden en van de voorzitter van de commissie opgericht door artikel 5 van het besluit van de Regering van 12 juli 2007 tot vastlegging van de bepalingen inzake toegankelijkheid van gesubsidieerde infrastru type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/05/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008033065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van Mevrouw Céline Marchal als commissaris van de Regering bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/04/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008033052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende hertoewijzing van een mandaat van de gemeenten van het Duitse taalgebied in de beheerraad van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008041708 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 358e AANVULLING Bijwerking op 10 augustus 2008. Entrepreneurs nouvellement enregistrés ou entrepreneurs pour lesquels une modification dans les catégories est intervenue Nieuw geregistreerde aann Voor de raadpleg

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenstelling van de Commissie voor de bekwaanheidsbewijzen voor de toegang tot de ambten in het onderwijs Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2008, worden, in artikel 1 van het besluit van de Regering

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 15 juli 2008 heeft de heer Paul Cools, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul-Generaal van de Republiek Malta uit te oefenen, met als consulair ressort de Provincies Antwerpen, Oost-Vlaander type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 30 juni 2008 heeft de heer Raul alfonso Rivera Maravi de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul Generaal van Peru uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008015111 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 15 juli 2008 heeft de heer Antti Weckroth, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Vice-Ereconsul van de Republiek Finland uit te oefenen, met als consulair ressort de Provincies Antwerpen en Limburg.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008202919 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 86/2008 van 27 mei 2008 Rolnummer 4285 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7, type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008202859 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2008 van 31 juli 2008 Rolnummer 4404 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 12, 13 en 14 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2007 houdende diverse maatregelen met het oog op de Het Grondwe type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008202918 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 85/2008 van 27 mei 2008 Rolnummer 4261 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 25 en 63 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008202917 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 82/2008 van 27 mei 2008 Rolnummer 4202 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 13,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008203035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige managementassistants (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (ANG08021) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, di(...) Naast de

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008054582 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Godet, Camille Godet, Camille Marie Louise Ghislaine, ongehuwd, geboren te Namen op 21 Alvorens te

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/08/2008 numac 2008040308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2008 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2008, 112.18 punten bedraagt, tege Het gez
^