B.S. Index van de publicaties van 2 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair. - Intrekkingen In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van Voor de type wet prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van vervoercommissio Voor d type wet prom. 08/02/2007 pub. 02/09/2008 numac 2007015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Peru, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 okto

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2007 en voor het ja type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008012944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioen type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008024316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2008, aan de Private stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de tandh type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor d type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008018213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Comité du Lait asbl, 104, route G-012 type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2007 aan het "Socia type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008012837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor h type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008203011 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aankoop door onteigening ten algemenen nutte van een gebouw gelegen Armentièresstraat 167C te 7782 Komen-Waasten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008027097 bron waalse overheidsdienst « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » Bij besluit van de Waalse Regering van (...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008027094 bron waalse overheidsdienst « Société régionale wallonne du Transport » Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008, dat in werking treedt op 1 januari 2009, wordt de heer Jean-Marc Vandenbroucke vanaf 1 januari 2009 benoemd tot admini(...) Bij besluit van de Waalse type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008027098 bron waalse overheidsdienst « Institut du Patrimoine wallon » Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008, dat in werking treedt op 1 augustus 2008, wordt de heer Freddy Joris voor vijf jaar aangewezen als mandataris van rang A(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008027096 bron waalse overheidsdienst « Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008, dat in werking treedt op 1 augustus 2008, wordt Mevr. Al(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008027095 bron waalse overheidsdienst « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008, dat in werking treedt op 1 augustus 2008, wordt de heer Jean-Pi(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008027090 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008, dat in werking treedt op 1 augustus 2008, wordt de heer Luc Melotte voor vijf jaar aangewezen als mandataris van rang A2 van het Overkoepelend directoraat-generaal « Personnel et Af Bij be type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008027093 bron waalse overheidsdienst « Société wallonne du Logement » Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008, dat in werking treedt op 1 augustus 2008, wordt de heer Alain Rosenoer voor vijf jaar aangewezen als mandataris van rang A2 v(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008027091 bron waalse overheidsdienst « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité en Wallonie » Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008, dat in werking treedt op 1 augu(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008027092 bron waalse overheidsdienst « Société wallonne du Crédit social » Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008, dat in werking treedt op 1 augustus 2008, wordt Mevr. Nathalie Ombelets voor vijf jaar aangewezen als mandatari(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/08/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008021085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Toepassing van een nieuwe CPV-nomenclatuur vanaf 15 september 2008

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 05/06/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, over de oprichting van een gezamelijke commissie van beroep inzake ambtenarenzaken en gemeensc

document

type document prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008002107 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Burgerlijk ereteken De **** **** van Publiek Recht type document prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - TASIGNA, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 20 augustus 20

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole provinciale de Charleroi-Université du Travail » vanaf type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de " Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine " vanaf het acade type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole provinciale Mons-Borinage-Centre" vanaf het academiejaar 2 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de "Haute Ecole de Namur - HENAM" opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogescho type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Lucia De Brouckère » vanaf het academiejaar 2006- type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Léonard de Vinci » vanaf het academiejaar 2007-2008 er type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental » vanaf het academiej type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de « Haute Ecole de la Province de Liège » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Hen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. SCHUM type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van een ambtenaar-generaal als mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2008, wordt de heer André Marie Poncelet bij mandaat benoemd in het volgende ambt : administrateur-generaal van het Algemeen Bij be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Roi Baudouin » vanaf het academiejaar 2006-2007 erk

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008031392 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 07/493 van 13 december 2007 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel. - Erratum Het opschrift van collegebesluit nr. 07/493 van 13 december 2007 houdende her « 13 DECEMB

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juli 2008 en met ingang van 16 april 2008 wordt Mevr. Hilde Herssens, attaché, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 in de vakrichting « Internationale relaties » bij de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008009736 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 augustus 2008 is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Brussel van : de heren : - Noblesse, G., wonende te Wezembeek-O - Van Sull, P., w type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008009733 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 april 2008 is Mevr. Sosnowski, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot Officier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 24 juli 2008 is d type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008009734 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 december 2007, dat in werking treedt op 30 september 2008, is de heer D'hooghe, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspra Bij koni

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2008, wordt de vergunning tot het organiseren Deze ve type vergunning prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2008, wordt de vergunning tot het organiseren Deze v type vergunning prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008000757 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 18 augustus 2008, wordt de vergunning tot het exploiteren De verg type vergunning prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008000762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 12 augustus 2008 worden in artikel 1 van het ministerieel b type vergunning prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2008, wordt de ministerieel vergunn Dit bes type vergunning prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering tot uitbreiding Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2008, wordt de uitbr type vergunning prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008000772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging maatschappelijke zetel Artikel 1 van het ministerieel besluit van 2 maart 20 « De v type vergunning prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008000756 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2008 wordt de vergunning tot het e De verg type vergunning prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2008, wordt de vergunning tot het organiseren Deze ve

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/06/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de administratieve toestand en de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Geme type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/06/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapsc

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008000771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Adreswijziging In artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 september 2006 tot

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 02/09/2008 numac 2008022457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van de Interministeriële Conferentie « Welzijn, Sport en Gezin - Deel « Personen met een handicap » Overwegende dat de Interministeriële Conferentie « Welzijn, Sport en Gezin », deel « Personen met een handicap » uit Ove
^