B.S. Index van de publicaties van 3 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008203049 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 97/2008 van 3 juli 2008 Rolnummer 4298 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Het Grond type wet prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008203050 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 96/2008 van 26 juni 2008 Rolnummer 4207 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Grondw samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008003349 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2008 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008022441 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaam type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008022443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008022446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 januari 1999 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinsti type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008024325 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008002108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van Infrabel type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bi type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bi type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008012976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering v type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008012815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008201783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008012694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008012716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de omschrijving van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008012697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdr type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen va type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008012985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorderin type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen va type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008012970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, in uitvoering van artikel type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de die type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008024351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van huisartsen Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2008, wordt Bafort, Dirk uit Eeklo, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als huisarts, benoemd tot lid van de Nederlandstalige kam Dit beslui type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008024350 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2008, wordt Dokter Denoo, Xavier, uit Ocquier, erkend als geneesheer-specialist in de gynecologi Dit beslui type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008024349 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2008, wordt Dokter Dusart, Yves, uit Ben-Ahin, erkend als geneesheer-specialist in de urologie, benoemd tot lid Dit besluit type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008024347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen Benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2008 worden benoemd tot lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen, houder van de academische graa Lid van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008024348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2008, wordt Dokter Damoiseaux, Philippe, uit Dinant, erkend als geneesheer-specialist in de inwend Dit besluit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008203083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" .

decreet

type decreet prom. 15/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008203084 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, wat betreft het doel en de opdrachten van het "Institut du Patrimoine wallon" (1)

arrest

type arrest prom. 25/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008031439 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Leidend Ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst tot machtiging van bevoegdheden met toepassing van artikel 15, lid 4, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008009729 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 is de heer J.-M. Yante benoemd tot lid van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008009737 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Oproep tot kandidaten voor twee Nederlandstalige gerechtelijk experten DNA databanken (m/v). - Uiterste inschrijvingsdatum : 26 september 2008 Deze oproep bevat : 1. Identificatie(...) 2. Conte

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008009735 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 8 augustus 2008, zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2008 : - voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : - de heer Van Dingenen, M.; - de heer Van de - de heer Marten

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 20 augustus 2008 heeft de heer Javier Dario HIGUERA ANGEL de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van Colombia uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 27 augustus 2008 heeft de heer Albert BRINK de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Verenigde Mexicaanse Staten uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antwerpen.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/09/2008 numac 2008203048 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 98/2008 van 3 juli 2008 Rolnummer 4307 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 189ter van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Grondwettelijk Hof, samenges wijst na beraad
^