B.S. Index van de publicaties van 9 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008009730 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 21 augustus 2008 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008012986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008013192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fon type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008022399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008024341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie Te begeven betrekking De betrekking van operationeel directeur voor de operationele directie "Bacteriële Ziekten" is te begeven bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskund Overeenkomstig het type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008022452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 juli 2008 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 108,34 wordt, vanaf 1 juli 2008, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- e(...) I. Regeling voor werknemer type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008024343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie Te begeven betrekking De betrekking van operationeel directeur voor de operationele directie "Chemische Veiligheid van de Voedselketen" is te begeven bij het Centrum voor Onder Overeenkomstig het type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008024338 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage voor het jaar 2008 toegekend aan de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzonde type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008024330 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Association socialiste de la Personne handicapée » type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008009761 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt de heer Alain Bourlet, met ingang van 14 juli 2008, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat, aangesteld als houder van de managementfunctie « Voorzitter van het Directi Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008022473 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij type koninklijk besluit prom. 31/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende erkenning van de onderneming Dillen & Le Jeune Cargo NV, als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008013066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008024340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie Te begeven betrekking De betrekking van operationeel directeur voor de operationele directie "Interacties en Bewaking" is te begeven bij het Centrum voor Onderzoek in Diergenee Overeenkomstig het k type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008012987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008012661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2007-2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008024342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie Te begeven betrekking De betrekking van operationeel directeur voor de operationele directie "Virale Ziekten" is te begeven bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Overeenkomstig het k type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008013032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005 betreffend type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008012991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2005 type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008013031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008013067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 19 maart 2008 waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, houdende het sectoraal model loopbaanplann type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008013126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2005 betreffend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008013298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2008, dat in werking treedt op 1 september 2008 : wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermeld - Paritair type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008013299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2008, dat in werking treedt op 1 september 2008, wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde pa - Paritai type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008013300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2008, dat in werking treedt op 1 september 2008, wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde pa - Nationa type ministerieel besluit prom. 05/09/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subc

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juli 2008, wordt beschermd als monument de totaliteit van het huis gelegen Marcqstraat 7, te Brussel, wegens de historische, artistieke en esthetische waarde Voor de

decreet

type decreet prom. 05/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 2006 type decreet prom. 17/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008203140 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 3 juli 2003 tot oprichting van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" en van een Oriëntatie- en Evaluatiecomité voor Landbouwkundig Onderzoek (1)

document

type document prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008013093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 juli 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het B worden type document prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008018221 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die zal plaatshebben op maandag 15 september 2008, om 15 uur, in een vergaderzaal van de Kanselarij van de E Agenda 1. type document prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008031453 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Het artikel 1 van het besluit van 15 mei 2008 tot bescherming als monument van bepaalde delen van het goed gelegen Tervurenlaan 292, en Guldendallaan 2, te Sint-Pieters-Woluwe, wordt vervangen door het volgende artik Worden b type document prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008022490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Te begeven mandaten In de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen zijn twee mandaten van beheerder te begeven. type document prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslu Bij het type document prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008022475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk b Bij he

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 23, § 2, van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008, dat in Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008203164 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008 dat op 1 augustus 2008 in werking treedt, wordt besloten geen gevolg te geven aan de oproep tot de kandidaten voor de selectie van de mandataris van rang A1 van het Secretariaat-gene Bij besl type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008203165 bron waalse overheidsdienst Personeel. - Psychiatrische ziekenhuizen Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008 dat op 1 augustus 2008 in werking treedt, wordt besloten geen gevolg te geven aan de oproep tot de kandidaten voor de selectie van de mandataris van ra Bij bes

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008009762 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, dat in werking treedt op 29 september 2008, is aan de heer De Beer, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanto Het is

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008095262 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo In de

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/04/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende voorlopige erkenning van de private lokale radio « Sender Elsenborn » type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/04/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortge

programmadecreet

type programmadecreet prom. 16/06/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2008

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008018225 bron hoge raad voor de justitie Aanwijzingen 1. Samenstelling van het Bureau en de commissies Overeenkomstig artikel 259bis -4, van het Gerechtelijk Wetboek heeft de Hoge Raad voor de Justitie op 5 september 2008 de bureauleden en de leden van de commissies aangewezen. B Jean-Luc Cott

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008000787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 17 juli 2008, wordt de onderneming Maison Pièrre Sécurité BVBA, gevestigd te 6 Bij b type erkenning prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 Vernieuwingen. - Wijzigingen Bij besluit van 19 juni 2008 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Vindev De adreswijzig type erkenning prom. -- pub. 09/09/2008 numac 2008000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 18 juli 2008 wordt de erkenning als beveiligingsondern Dit besl
^