B.S. Index van de publicaties van 12 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 27 augustus 2008 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffen PR/001 type wet prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008095263 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 2 september 2008 wordt in type wet prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008040205 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 mei 2008 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 2, a), 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundi type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022499 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 02/09/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake h type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 11, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type koninklijk besluit prom. 02/09/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008011382 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake h type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008022493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering door verhoging in klasse Bij koninklijk besluit van 2 juli 2008, wordt de heer Stefaan Clement, attaché - klasse A1, toegewezen aan de vakrichti Het be type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008002110 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, wordt de heer Emmanuel Lerno, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en O Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008018222 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV - Noorderlaan 87 G-003 type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008013196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van conventioneel brugpensioen va type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008003325 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de verkoop van de deelneming van de Belgische Staat in een naamloze vennootschap « M.T.S. Associated Markets » met als belangrijkste maatschappelijk doel de uitbating van een elektronisch tr type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008012884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 20 type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008012777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de maatregelen tot bevordering van de we type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008013181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008013134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008012973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008012887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2007-2009 type koninklijk besluit prom. 28/05/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008013195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 28/05/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, §§ 4 en 5, en 20, § 1, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verz type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008013169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008024359 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 8 september 2008 wordt dokter Bernagie, Katrien, uit Ninove, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneeshe type ministerieel besluit prom. 05/05/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203212 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 29/04/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203211 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 05/05/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203214 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008022508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 2 september 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : in artikel 1, type ministerieel besluit prom. 08/05/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203216 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 01 van organisatieafdelingen 30 en 32 en programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 20 type ministerieel besluit prom. 28/04/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203210 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 05/05/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203213 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 van organisatieafdelingen 32 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 29/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008027101 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing van het tijdelijk verbod op visvangst in een deel van de Samber en een deel van de Maas, vanaf de sluis van Montignies-sur-Sambre tot aan het meet- en monsternemingsstation Aquapol in Andenne

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot internationale ratificatie van het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005, en type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 houdende de benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitter, de leden van de raad van bestuur en de gewestcommissaris bij de Vlaamse Landmaatschappi type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot internationale ratificatie van het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven, ondertekend in Middelburg op 21 december type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs en de oprichting van vestigingsplaatsen en tot aanpassing van de bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwass type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203089 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot internationale ratificatie van het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, en de bijlagen A, B, C, D en E, ondertek type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot internationale ratificatie van het verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, enerzijds en het Koninkrijk der Nederlanden, anderzijds inzake de samenwerking op het gebied van het beleid en het beheer in

decreet

type decreet prom. 09/03/2007 pub. 12/09/2008 numac 2008202563 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005, het verdrag tussen het Vlaam type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek type decreet prom. 18/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot invoering van nieuwe opleidingen in Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/06/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008202834 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel X van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008018226 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Beveren, voor wie krachtens artikel 194 geme Dit besl type bericht prom. 08/09/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008018223 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het begin van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

document

type document prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008036057 bron vlaamse overheid - Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven, - Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van d - Verd

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008022506 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, dat in we Bij het

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 26/06/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008031442 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008012955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Mohamed Hidali De betrokken or De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008013349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer Roland Huylebroeck, overleden De bet De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008009771 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : bij het hof van beroep te Bergen : 1, vanaf 1 maart 2009; bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1, vanaf 1 december 2008; bij het vredegerecht van het kanton Lokeren : 1; - adjunct-secretari type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008008016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Oproep tot kandidaten voor het Waalse Gewest Met het oog op de toekenning van mandaten van ambtenaren-generaal van rang A2 en A3 in in de instellingen van openbaar nut (ION) die onder het Waalse Gewest ressorteren wordt een oproep tot kand(...) 1. Besc

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008009773 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 april 2008 is de heer Dejaegher, L., vrederechter van het eerste kanton Ieper, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008009770 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2008, in werking tredend op 30 september 2008 's avonds, is de heer Viseur, D., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op zijn Betrokk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008002111 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt Mevr. Ingrid Willems tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Overee

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008000795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Intrekkingen De vergunning om het beroep van **** uit te oefenen **** ****

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 1 september 2008 heeft Z.E. de Heer Adnan Mansour, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hem bij Zijne Majesteit accrediteren in de hoedanigheid van buiteng

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008009772 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 20 juni 2008, heeft de heer Biquet, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008203253 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische deskundigen luchtvaart (niveau B) voor het Directoraat-generaal Luchtvaart voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG08033) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008203255 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige gegradueerden functie : adviseur (niveau 2+) voor de FOREm (AFW08001) Na deze selectie wordt een lijst opgesteld die minimum vier jaar geldig blijft. De selectie staat open voor personen met e(...) Als u geslaagd type bericht van selor prom. -- pub. 12/09/2008 numac 2008203254 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten inrichting gebouwen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG08063) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd,(...) Naast de
^