B.S. Index van de publicaties van 16 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/09/2008 numac 2008009759 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 30 augustus 2008 is machtiging verleend aan ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonend **** **** type wet prom. 18/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 wat betreft de verschoonbaarheid van voormalige echtgenoten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008013174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008012814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende h type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008012590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008013087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Ge type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008013044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008003364 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008003365 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2008 numac 2008009776 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 7 juli 2008 wordt Mevr. Nele Van Der Speeten, stagedoend attaché-psycholoog bij het Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen, in Bij koninklijk besl type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2008 numac 2008022507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt met ingang van 1 september 2008, aan de heer Bénédict De Landtsheer, eervol ontslag verleend uit zijn ambt v De heer type koninklijk besluit prom. 05/06/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008012781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008012980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastst type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008013037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008013193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2008 numac 2008003388 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 november 2007 tot instelling van het mechanisme tot verl Op 16 sept type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008012757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot opheffing en vervangin type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008000778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2006 betreffende de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen moet voldoen. - Duitse ve type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008012738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de wijziging type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008012760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende maatregelen met het oog op de b type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008013041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het halftijds bru type koninklijk besluit prom. 03/06/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008012996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de classificatie van de functies - lonen en arbeidsvoorwaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzing van de beambten of degenen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening type ministerieel besluit prom. 03/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter aanduiding van de jury en het secretariaat voor het examen ter beoordeling van de beroepsbekwaamheid voor de aanstelling van adjunct-auditeurs bij de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 04/06/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203227 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 30/05/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203226 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 30/05/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203225 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 26/05/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203223 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 10 en 12 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 23/05/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/06/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203249 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging met drie jaar van de termijn bedoeld in artikel 23 van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2005 tot toepassing van het decreet van 29 april 2004 betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer type ministerieel besluit prom. 29/08/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031458 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerp van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van archeologische vorsers type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031459 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toestemming voor het uitvoeren van archeologische opgravingen en peilingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008203186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een gedeelte van de Pedegracht en van de Molenbeek/Neerpedebeek tot onbevaarbare waterlopen van tweede categorie

document

type document prom. -- pub. 16/09/2008 numac 2008013261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 augustus 2008, dat in werking treedt de dag wa worden

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/09/2008 numac 2008203264 bron waalse overheidsdienst "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" . - Erratum Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2008, dat op 1 augustus 2008 in werking treedt, wo(...) Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staats

beschikking

type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031462 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/09/2008 numac 2008009785 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, is Mevr. Gijsen, S., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, Het ber

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/09/2008 numac 2008000798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering tot uitbreiding Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2008 wordt de uitbr

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/09/2008 numac 2008000773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 185.384 van 14 juli 2008 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XIIe kamer, het koninklijk besluit van 30 (...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad op dezel

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/09/2008 numac 2008000788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 Vernieuwingen Bij besluit van 18 juli 2008 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend aan A & B.T. Sam BVB Bij besluit van 1

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 16/09/2008 numac 2008203188 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 121/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4256 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 48,
^