B.S. Index van de publicaties van 18 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/09/2008 numac 2008203191 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 124/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4282 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 134 en 135 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (wijziging van artikel 91 van het Wetboek(...) Het Grondwe type wet prom. -- pub. 18/09/2008 numac 2008203201 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 128/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4321 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 23, 25, 1°, en 74, achtste streepje, van de wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector Het Grondw type wet prom. -- pub. 18/09/2008 numac 2008203190 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 123/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4271 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 47, 14°, van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gere Het Grondw type wet prom. -- pub. 18/09/2008 numac 2008203189 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 122/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4268 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 18 december 2006 « tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 32 Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008012761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 5 type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008012754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1999 type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008012926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot vaststelling van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008013080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2007, gesloten in Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot t type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008013008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot v type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008013183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, houdende de invoering en de toepassing van de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 02/09/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008012597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, tot wijziging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008012632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, betreffende de invoering van een regeling v type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008012623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die beho type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008012756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de storting in 2007 en 2008 van een bijzondere bijdr type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008012650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaarsverdelers in geneesmiddelen, tot vaststelling van de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008012557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld in uitvoering van artikel 1 type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008003369 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvl type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008003370 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvl

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008203244 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 18/04/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008203243 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 17/04/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008203242 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 28/04/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008203245 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 02/09/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008003367 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2008 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 25/03/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008203241 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/09/2008 numac 2008202854 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 23 juni 2008 in zake J.-P. R., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 juni 2008, heeft de raadkamer van de Rechtbank van « Schen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 05/06/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008031479 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, over de oprichting van een gezamenlijke commissie van beroep inzake ambtenarenzaken en gemeens

document

type document prom. -- pub. 18/09/2008 numac 2008013262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 augustus 2008, dat in werking treedt de dag waarop worden

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/09/2008 numac 2008009793 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 11 september 2008 is het verzoek tot associatie van de heer De Smet, Ch., notaris ter standplaats Wetteren, en van de heer Quipor, F., kandidaat-notaris, om de associatie « Christiaan D Het be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/09/2008 numac 2008009792 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 is Mevr. Tordeur, V., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hoei, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Hoei. Zij wordt gelijktijdig Het beroep

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/09/2008 numac 2008202972 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 184.755 van 26 juni 2008 in zake de nv « Société de recherches immobilières » tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het(...) «

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/06/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008031478 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de administratieve toestand en de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Geme type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/06/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008031477 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapsc
^