B.S. Index van de publicaties van 19 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008041309 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008203199 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 125/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4286 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 22, 27 en 28 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (wijziging van de wet van 26 juni 1963 (...) Het Grondw type wet prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008203203 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4330 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 173, 3° en 4°, 200, 202 en 203 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (wijzigingen van de w(...) Het Gron type wet prom. 18/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Brussel op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Montenegro inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomat type wet prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008003385 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Einde van het mandaat van een voorlopig bestuurder aangesteld door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met toepassing van artikel 104,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008013194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende h type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008013167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008013168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008022509 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008022511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008022515 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistr type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008013132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de wijziging type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Koninklijk besluit van 6 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het netto totaal bedrag van de geleden schade, evenals van het bedrag Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008003390 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, wordt Mevr. Marielle Tailfer, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, op haar aanvraag, overgeplaatst, in de hoedanigheid van attaché van financiën Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008003391 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, werd aan Mevr. Ilse Verschueren, op haar verzoek, met ingang van 1 april 2008, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij de Federale overheidsdienst Budget en Beheersco Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008003392 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 10 juli 2008, werd aan de heer Michel Jonet, Auditeur-Generaal van financiën bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, eervol ontlag uit zijn functie verleend met ingang va Hij mag type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008024358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008013113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2008, van het bedrag, de wijze van financiering, de modalitei type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008013127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008013128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Du type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008012525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008012684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 27/04/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008012559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeidskledij type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008012679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995 tot type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008201794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 type koninklijk besluit prom. 02/06/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008201767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008013147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, houdende maatrege type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008013160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008013143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2008, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage va type koninklijk besluit prom. 30/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008013125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008012840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de uitbreiding van het recht op vermindering van de pres type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008012825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008031492 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juli 2008 worden als geheel beschermd d(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008203263 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 27 april 2006 tot herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de opneming va

document

type document prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008013263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 augustus 2008, dat in wer worden type document prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008024357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Openbare oproep voor het indienen van toelage-aanvragen inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dienst « Contractueel Onderzoek », deelt mede dat zij ee Bij de RT type document prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008011389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden De hierna vermelde personen worden bij de koninklijke besluiten van 13 juli 2008 bevorderd, benoemd of vereremerkt vanaf 15 november 2007 : Kroonorde Ridder de heer BEER, Jacques, banketbakker, te Luik; de heer LEONAR Gouden palmen de he

erratum

type erratum prom. 26/06/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008031490 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat type beschikking prom. 04/09/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008, dat in werking tr Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt ee Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008, worden benoemd tot leden a) de

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008203202 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 130/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4326 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 10,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008018230 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekking. - Afdelingshoofd De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of d - controleer type vacante bettreking prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008009796 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1, vanaf 1 oktober 2008 ; - bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk : 1, vanaf 1 oktober 2008; - bij de rechtbank van eer(...) - bij het vrede

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008203390 bron de federale ombudsman Aanwerving De Federale ombudsman rekruteert in samenwerking met SELOR Bij wet van 22 maart 1995 werden twee federale ombudsmannen ingesteld, de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig. Zij treden op als college, onderzoeken klachten en doe 1 directeur

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008009795 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2008 : - is aan Mevr. De Vusser, K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Dit besluit treedt in werking op 1 - uitwerking type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008009798 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 15 september 2008 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : Oost-Vlaandere - als effect

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/06/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer « Gemeenschapscentra » type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2007-2008 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008003371 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, wordt Mevr. Sandra Pas tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 en in de vakrichting « Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën », met de titel van attaché van financiën bi Bij type benoemingen prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008022518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksintituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel Benoeming van stagedoend technisch deskundigen bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, wordt Mevr. Ciska Devisscher, Bij koni

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008042009 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008003387 bron federale overheidsdienst financien Raad van State. - Vernietigingen Het arrest nr. 181.550, uitgesproken door de Raad van State, Afdeling Administratie IXe Kamer, op 31 maart 2008, vernietigt het koninklijk besluit van 16 september 1996 in zoverre Hubert RUYSSINCKX en Joseph PEET

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008203200 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4289 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 366,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008203299 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 127/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4299 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 75, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen. He samengesteld type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008203298 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 133/2008 van 1 september 2008 Rolnummer 4382 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 116 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gesteld door de Raad van State. He samengesteld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008203382 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige collectietechnici - paleontologie (niveau C) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (AFG08028) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008203383 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs (niveau A) voor de diensten van de Vlaamse overheid (ANV08019) Na deze selectie wordt een lijst met geschikten aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Als u geslaagd ben(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008203392 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ombudsmannen energie (niveau A) voor de Ombudsdienst van Energie (ANE08713) Na afloop van deze selectie stelt SELOR een gemotiveerd en omstandig selectieverslag op dat toelaat de sollicitanten p(...) Dit vers type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008203384 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (niveau A) voor de diensten van de Vlaamse overheid (ANV08023) Na deze selectie wordt een lijst met geschikten aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Als u geslaagd be(...) Toelaatbaar

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/09/2008 numac 2008054636 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Calibaut, Jean Calibaut, Jean, geboren te Houdeng-Aimeries op 24 juni 1935, wonende t Alvorens te b
^